B-Seleksje 2007/2008

Wepperkes -moandei-
9 juli 2007
Wepperkes -tongersdei-
12 juli 2007

De B-seleksje foar folgend seizoen is bekend.
SDS 2 hat ôfskie naam fan Gerrit Terpstra. Hy giet nei SDS 5. Nij binne de 6 A-junioaren dy ’t derby kommen binne. Ek Donny Okkema sit wer by de B-selekse. Nei 2 jier net fuotballe te hawwen komt hy werom by SDS.

De nije trainer Hylke Schrale sil it mei de folgende minsken dwaan moatte:

B-Selectie:
      
 ?
       Korné Boekholt
hspace=0 Dennis Dijkstra (Bernard)
hspace=0 Jan Simon Jelsma
 Robert Hoekstra
 Willem Wijnia
 Stefan van Krimpen (ús Rotterdammer)
hspace=0 Jeroen Brouwer
hspace=0 Syb Overal (Soeb)
 Pieter Kamstra
 Jos Zonderland (CIOS)
hspace=0 Marten Faber
 Bote Strikwerda (Tontsje Tofting)
 Sjoerd Rispens (Fonzy)
hspace=0 Arjen van Putten
 Bauke Dijkstra
 Andrew Feyten
   ?    
Ralph Wariman
hspace=0 Sybren Wesselius
 Douwe de Boer
      ?      Donny Okkema

Wa ’t noch in moaie foto fan Donny, Korné of Ralph hat mei it wol efkes maile nei info@vv-sds.nl