Alle programma’s binne klear

SDS 2 wint fan ’t earste fan Hielpen
13 augustus 2003
Ald of jong
13 augustus 2003

It hat my hiel wat swit koste en ik haw der sliepeloase nachten fan hân, mar eindliks steane alle programma’s fan alle SDS teams op dizze webside. Dat binne dus de programma’s fan:
SDS 1
SDS 2
SDS 3
SDS 4
SDS 5
SDS A1
SDS B1
SDS B2
SDS C1
SDS C2
SDS D1
SDS D2
SDS D3
SDS E1
SDS E2
SDS E3
SDS F1
SDS F2
SDS F3.
SDS 1 seal
en
……………………………………………………………….
helaas, it programma fan SDS 2 seal haw ik net.

At jimme oars noch iets hawwe wêr at jimme fan tinke, dat mei hy ek wol efkes op de webside sette, mail dan nei info@vv-sds.nl.