Evenementen in november 2022

Alle programma’s binne klear
13 augustus 2003
Noodkreet !!
15 augustus 2003

Yn de treffer fan july stiene de seleksjes fan SDS.

Mei de bertedatum derby is it aardich te sjen hoe jong SDS is. Of is it in “âlde”klup?

Sjoch ûndersteande tabel mei de trochsnee-leeftyd

 

 

SDS1

SDS2

SDS3

SDS4

SDS5

Oprop

Totale leeftyd

529

493

423

679

796

398

Oantal spilers

21

20

16

25

18

11

Trochsnee leeftyd

25.1

24.6

26.4

27.1

44.2

36.1

 

Ype Burgraaff is mei syn 52 jier de âldste spiler op dit stuit. Hy spilet yn SDS 5.