Nijjierssit

D-1 op it tredde plak
29 december 2003
Aldjiersbalje
30 december 2003

Kommende sneon is der fanôf 16.00 oere in nijjierssit yn ‘e fuotbalkantine. Jimme binne fansels allegear fan herte wolkom.