Âld-winners SDS-League

Wepperkes – tiisdei –
21 december 2004
SDS League: Pieter Kamstra pakt de 1e priis!
23 december 2004

Hjir kinne jim de foarige einstannen en winners fine fan de SDS League:


Seizoen 2015-2016
*Einstân 1e helte SDS League 2015-2016:sjoch hjir

Winner: Durk Okkema

*Einstân 2e helte SDS League 2015-2016: ?????

Seizoen 2014-2015
*Einstân 1e helte SDS League 2014-2015:sjoch hjir

Winner: Jaap Toering

*Einstân 2e helte SDS League 2014-2015: sjoch hjir

Winner: Jelmer Posthumus


De SDS WK-Pool 2014
Sjoch hjir foar de einstân.

Winner: Lieuwe-Jan Yntema

Seizoen 2013-2014
*Einstân 1e helte SDS League 2013-2014:sjoch hjir


Winner: Tsjalling Sikma

*Einstân 2e helte SDS League 2013-2014: sjoch hjir.

Winner: Sjoerd Rispens

 
Seizoen 2012-2013
*Einstân 1e helte SDS League 2012-2013:sjoch hjir.

Winner: Jorine van Dijk en Imke van der Leest

*Einstân 2e helte SDS League 2012-2013: sjoch hjir.

Winner: Hendrik Eringa

De SDS EK-League 2012
Sjoch hjir foar de einstân.
hspace=0
Winner: Bote Strikwerda

Seizoen 2011-2012
*Einstân 1e helte SDS League 2011-2012:sjoch hjir

Winner: Jaap Toering

*Einstân 2e helte SDS League 2011-2012: sjoch : hjir.

Winner: Marije de Vries

Seizoen 2010-2011
*Einstân 1e helte SDS League 2010-2011:sjoch hjir

Winner: Klaas Dijkstra

*Einstân 2e helte SDS League 2010-2011: sjoch : hjir.

Winner: Igor Kalinowski

SDS WK League 2010
*Einstân SDS WK-League 2010: sjoch hjir.

Winner: Hessel Yntema

Seizoen 2009-2010
*Einstân 1e helte SDS League 2009-2010:sjoch hjir.
  hspace=0
Winners: Pieter Sytsma en Frank en Remco Bervoets

*Einstân 2e helte SDS League 2009-2010: sjoch hjir.
hspace=0
Winner: Hylke Flapper

Seizoen 2008-2009
*Einstân 1e helte SDS League 2008-2009:sjoch hjir.

Winner: Jaap Toering

*Einstân 2e helte SDS League 2008-2009:sjoch hjir.

Winner: Sybren Wesselius

SDS EK-League 2008
*Einstân SDS EK-League 2008: sjoch hjir.
hspace=0
Winner: Foeke Reitsma

Seizoen 2007-2008
*Einstân 1e helte SDS League 2007-2008: sjoch hjir.

Winner: Sybren Wijnia

*Einstân 2e helte SDS League 2007-2008: sjoch hjir.

Winner: René Zijlstra

Seizoen 2006-2007
*Einstân 1e helte SDS League 2006-2007: sjoch hjir.

Winner: Jan Simon Jelsma

*Einstân 2e helte SDS League 2006-2007: sjoch hjir

Winner: Lolke Hofstra

SDS WK League 2006
*Einstân SDS WK-League 2006: sjoch hjir.

Winner: Willem Wijnia

Seizoen 2005-2006
*Einstân 1e helte SDS League 2005-2006: sjoch hjir.

Winner: Johan Delfsma


*Einstân 2e helte SDS League 2005-2006: sjoch hjir

Winner: Marco Hoekstra

Seizoen 2004-2005
*Einstân 1e helte SDS League 2004-2005: sjoch
hjir.
 
Winner Pieter Kamstra.


*Einstân 2e helte SDS League 2004-2005: sjoch hjir.
 
Winner Gerrit Terpstra

De SDS EK-League 2004
* Einstân SDS-EK-League 2004: sjoch hjir.

Winner: Gerrit Sytsma

Seizoen 2003-2004
*Einstân 1e helte SDS League 2003-2004: sjoch hjir.
 
Winner: Lolke Bouma

*Einstân 2e helte SDS League 2003-2004: sjoch hjir
 
Winner Sjoerd Feenstra

Seizoen 2002-2003
*Einstân 1e helte SDS League 2002-2003: sjoch hjir.

Winner: Ron Jansen


*Einstân 2e helte SDS League 2002-2003: sjoch hjir.
 
Winner Hendrik de Jong.

Seizoen 2001-2002
*Einstân 1e helte SDS League 2001-2002: sjoch hjir.

Winner: Klaas Pompstra

*Einstân 2e helte SDS League 2001-2002: sjoch hjir.

Winner: Richt Folkerts

Seizoen 2000-2001
*Einstân 1e helte SDS League 2000-2001: sjoch hjir.

Winner: Rein van der Woude

*Einstân 2e helte SDS League 2000-2001: sjoch hjir.
hspace=0
Winner: Wichard en Aukje Deinum

Seizoen 1999-2000
*Einstân 1e helte SDS League 1999-2000: sjoch hjir.

Winner: Robert Sybesma

*Einstân 2e helte SDS League 1999-2000: sjoch hjir.

Winner: Sjoerd Postma

Seizoen 1998-1999
*Einstân 1e helte SDS League 1998-1999: ????????

Winner: Neffens eigen sizzen Hendrik de Jong

*Einstân 2e helte SDS League 1998-1999: sjoch hjir.

Winner: Johan Bouma út Drylts

Seizoen 1997-1998
*Einstân 1e helte SDS League 1998-1999: ????????

Winner: …………………

*Einstân 2e helte SDS League 1997-1998: ???????

Winner: …………………

Seizoen 1996-1997
*Einstân 1e helte SDS League 1996-1997: sjoch hjir

Winner: Klaas Kamstra

*Einstân 2e helte SDS League 1996-1997: sjoch hjir
Winner: Andries Stuiver

Seizoen 1995-1996
De alderearste SDS Jubileum-League
*Einstân SDS-Jubileum League 1995-1996: sjoch hjir


Gerrit Terpstra
Dizze earste SDS-Jubileum League gie oer de twadde helte fan it seizoen 1995-1996.

Meinte Wesselius en Sjoerd Postma setten de earste SDS League op om jild byinoar te krijen foar it organiseren fan it 50-jierrich SDS jubileum yn 1997.