Aginda ledengearkomst 2010

Weppers tiisdei 30-11
29 november 2010
Weppers woansdei 1-12
30 november 2010

Ledegearkomste

Fuotbalferiening SDS

Woansdei 1 desimber 2010

jûns om acht oere yn ‘e kantine op sportpark
de Skoalleseize

 

 

Wurklist

 

1.       Iepening

2.     Fêststellen fan de wurklist

3.     Meidielings en/of reaksjes op notulen en jierferslach **

4.     Ferslach sponser kommisje

5.     Ferslach fan de jongerein kommisje

6.     Ferslach fan de TC

7.     Jierferslach fan de ponghâlder en fêststellen fan
de begrutting

8.     Ferslach kaskommisje en ferkiezing nij kommisje lid

9.     Fêststellen kontribúsje

10.  Kleanfûns / SDS broekjes

 

11.   SKOFT

 

12.  Bestjoersferkiezing:                     

-noch iepensteande fakatuere,
foardracht fan it bestjoer: Oetze Paauw            

-ôftredend en opnij te beneamen: Douwe Dirk Reitsma

-ôftredend: Koos Plantinga,
foardracht fan it bestjoer: Hilde Knol                         

                 

13.  Skoalleseize

14.  Rûnfraach           

15.  Slúting

 

  **  It ferslach fan de foarige ledefergadering en
it jierferslach kinne jim opfreegje by   

          immiekamstra@planet.nl                                       

 

Oant jûn!!!

 

                                                                                               It bestjoer