Aaipopweppers

Weppers peaskesnein
19 april 2014
Weppers Peasketiisdei
22 april 2014

Pupillen fan de wike

Gerbrand Kramer en Joop Altenburg woene sneon nei ôfrin fan de wedstriid SDS1 – Nijland 1 op de foto mei nûmer 11. En dat wie Jelmer Posthumus.

Keeperstraining

Freedtejûns is der altiten in training foar de jonge doelmannen fan SDS. Ofrûne freed wie Marco Reynhoudt dwaande om Jeffrey van der Werf, Niek van der Hoek en Jelte Spoelstra de keeperkeunstkes bij te bringen.

PLvdV

Gewoanwei sjogge wij hij him op Aaipop rinnen yn in teasjurt fan Hûnekop of Jitizer of ien of oare rûchhouwers band. Wij tinke dat hij hjoed yn dit sjurt omstapt.

Wiksels
SDS 2 hie sneon net in al te grutte seleksje en moast in berop dwaan op jongens fan SDS 5. De “âlde knapen” dienen it mar knap. Sawol Jeroen as Ronny Wagenaar as Pieter en Lieuwe van der Valk………….

Normaal?
Dizze liket oars sprekend op Ype:
foto van Elly Tiemersma.

Bûtenspul?
By SDS 2 naam Feite sneon in doeltraap en stie ien fan de wepmasters fier op de helte fan de tsjinpartij om de bal yn ûntfangst te nimmen. Feite hie ommers foar de wyn. De ferdigeners fan Friese Boys bleaunen op de middenline stean. Dit soarge foar in soad ferwifeling. Stie dy wepmaster no bûtenspul? Sjoch hjir foar it antwurd.

Blesseard?
Daan moast him ôfrûne sneon wat ynhâlde, want hy wie blesseard:

Lokkich genôch knapte hy al gau op:


Harsens derby(1256)
Berbatov skoorde juster syn earste kompetysjegoal foar AS Monaco. In alderkreast lobke!