463 kilometer ride

Trainer lit spilers switte
9 augustus 2003
SDS 1 ferliest fan Blauw Wit ’34
11 augustus 2003

De nije kompetysje yndieling is bekind.

Op in reinige (?) middei hawwe wy útsocht hoe fier de seniorenalvetallen fan hûs moatte om de punten binne te heljen.

Der binne foar alle alvetallen 11 útwedstriden, Foar it totaal oantal kilometers en it gemiddelde sjocht ûndersteande tabel.

 

Sds1

Sds2

Sds3

Sds4

Sds5

Totaal

463

404

214

183

370

Gemiddeld

42

36

19

16

33

Inkele nijgjirrige saken:

Ø      Nijlân is it tichtste by mei 8 kilometer (SDS 2 en SDS 4)

Ø      DESZ út Zwartsluis is mei 82 kilometer it fierste (SDS 2)

Ø      De maksimale ôfstân foar SDS 3 en SDS 4 is mar 25 kilometer.

Ø      SDS 1 moat 61 kilometer ride om yn Eanjum te kommen

Ø      SDS 5 spilers moatte der 41 kilometers foar oer hawwe om de gesellige kantine fan Blija te berikken. Nei Rottevalle is it like fier, it is allinne net bekind hoe’t dêr …it fjild is.

 

SDS 5 moat tenminste 14 kilometer ride om by in tsjinstanner te kommen, foar SDS 1 en SDS 3 is dat 10 kilometer en foar SDS 2 en 3 mar 8 kilometer.