Teaterstik giet net troch

SDS-League: Terpies pakke wykpriis!
9 oktober 2017
Weppers woansdei 11-10-2017
11 oktober 2017

De dielnimmers dy’t harren opjûn hawwe,
krigen tiisdei it berjocht dat it woansdeitejûn net troch giet.
Yn tsjinstelling ta oare provinsjes wie hjir te min belangstelling (mar 17)

 

Jim koenen dizze poster al inkelde dagen rjochtsûnder by ús op de webside sjen fan it humoristyske teaterstik ‘Dat schiet lekker op zo!’
De Buurtsportcoach fan de Gemeente Littenseradiel, Lammert Harkema’ hat der foar soarge dat dizze foarstelling op woansdei 11 oktober nei Easterein ta komt. It stik is bedoeld foar trainers/leiders, bestjoer, koördinatoren, oare frijwilligers en âlders fan fuotbalklup SDS en follybalferiening COVOS en ek oare ferienings út Littenseradiel. De foarstelling wurdt spile yn de fuotbalkantine op woansdei 11 oktober om 20.00 oere.
It belooft in alderaardichste jûn te wurden!
Mear ynformaasje is te lêzen op www.datschietlekkeropzo.nl.

De tagong is fergees as je je opjouwe fia www.datschietlekkeropzo.nl.
Graach sa gau mooglik en fol=fol!