Weppers woansdei 11-10-2017

Teaterstik giet net troch
10 oktober 2017
Weppers tongersdei 12-10
12 oktober 2017

Teaterstik

It teaterstik hjoed yn  de Skoalleseize giet net troch. Dit is de tekst dy’t de minsken fia de email krigen:
Helaas heb ik samen met de organisatie ‘positief coachen’ moeten besluiten de theatervoorstelling ‘dat schiet lekker op zo’ te annuleren vanwege te weinig deelname.
In tegenstelling tot andere verenigingen in onze provincie (waar gemiddeld 100 vrijwilligers aanwezig zijn) waren er helaas in Easterein maar 17 aanmeldingen.

SDS-ledengearkomst

Op woansdei 8 novimber om 20.00 oere sil de jierlijkse SDS-ledengearkomst plakfine. Jim binne allegear fan herte wolkom!

SDS Seal

Justerjûn wie de sealwedstriid scBolsward 3 – SDS 1. De útslach wie 4-1.

Doelpuntenmakkers 3A

De doelpuntenmakkers fan de tredde klasse A wêr’t SDS diel fan út makket. Sjoch hjir.

Wer lid

Bij SDS VR 1 is wer in “alde”bekende werom. Jeska Terpstra hat har wer oanmelden.

Ut in âlde Treffer

Wij seagen efkes 25 jier werom en yn de Treffer fan oktober 1992 wurde de mantsjes foarsteld. In inkele dêrfan fuotballet noch, sommigen binne krekt opholden en wer oaren hawwe wierskynlik mar koart fuotballe. De karakteristiken fan doe komme aardich oerien mei de prestaasjes fan letter. Sjoch hjir.

Harsens derby (1933)

Sa is it in djoere dûk……….