10.000e besiker!!!!!!

Kees Adema "ynterim"-lieder SDS A1
22 augustus 2003
SDS1 wint fan Mulier 1
23 augustus 2003

Juster hawwe wy de 10.000e besiker hân op ús webside. Wa at dit west hat is ús in riedsil. Dat wy it sels yn elts gefal net sels wienen is wol dúdlik want dizze besiker hat op ‘e side west doe wy in fergadering hienen fan ‘e Trefferredaksje.

It is wol te merken dat der in soad minsken binne dy nocht hawwe oan it nije fuotbalseizoen. Nei dizze simmer in lytse dip hân te haawen yn it tal besikers nimt it tal besikers no wer stadich ta. Wy hawwe deis no sa’n 50 oan’t 60 besikers.