ST SDS/Nijland JO-15 2 (C2)

SDS JO-15 2 (C2)

Trainingstiden:
moandei 19.00 (efter de sporthal)
woansdei 19.00 (keunstgers)

Titus Andringa

Lieder

Liesbeth Stegenga

Lieder

Tjep Keuken

Trainer

Tsjipke Klaas Okkema

Trainer