Doelpuntenklassemint

Sitte je yn de senioaren by SDS dan joue je nei de wedstryd efkes troch oan Aant (sds-nijs@home.nl) wa ’t der skoord hawwe. Dit jild sawol foar de manlju as de froulju. Sa kin hy in kreaze topskoorderslist byhâlde. As it net kloppet, dan leit dit oan je sels, want dan hawwe je it net trochjûn 😉
Hjir de topskoorderslisten fan de ôfrûne jierren.

 

Doelpuntenklassemint   2016-2017  
1 2 3 4 VR1
Tjitske Heeres 42 42
Tjeerd de Vries 13 2 15
Jeska Terpstra 14 14
Pieter Kamstra 13 13
Jelmer Posthumus 12 12
Feite de Haan 1 9 10
Eeltje Postma 9 9
Dirk de Jong 9 9
Amarins Tjalsma 8 8
Hendrik de Jong 8 8
Jelte Hitzert 7 7
Akke Rixt Sijsling 7 7
Robert Sijbesma 7 7
Ruun Ogoni 6 6
Sieta Tessemaker 6 6
Erik Haitsma 6 6
Henk Postma 6 6
Wietse Fopma 3 2 1 6
Ewout de Boer 2 4 6
Ayanle Barkat 1 4 5
Arjen Los 4 4
Lourens van der Pol 4 4
Stefan van Krimpen 3 3
Tseard Verbeek 3 3
Jorrit Veldman 3 3
Allard Turksma 1 1 1 3
Harm Auke Dijkstra 3 3
Agnes Posthumus 3 3
Pieter Sijtsma 3 3
Ralph Wariman 3 3
Dirk Yde Sjaarda 2 2
Jort Strikwerda 2 2
Wichard Deinum 2 2
Gerrit Flisijn 2 2
Sanne Rixt Jorritsma 2 2
Willem Wijnia 2 2
Bote Strikwerda 2 2
Tjipke Klaas Okkema 2 2
Marco Rijpma 1 1
Alissa Veenje 1 1
Robin van der Weg 1 1
Igor Kalinowski 1 1
Ids de Boer 1 1
Martijn Rispens 1 1
Remco Hylkema 1 1
Peter Hoogerwerf 1 1
Janieke Dijkstra 1 1
Doede Douwe Koopmans 1 1
Teun Heeres 1 1
Wiebe Heeres 1 1
Peter Stuiver 1 1
Hester Kingma 1 1
Rick Hendriks 1 1
Totaal 42 73 25 40 85 265

 

2015-2016

namme 1 2 3 4 VR1 VR2 Tot
Tjitske Heeres         29 4 33
Robert Sijbesma     25       25
Jeska Terpstra         15 4 19
Pieter Kamstra 13 13
Ruun Ogoni 10 10
Eeltje Postma 9 9
Tjeerd de Vries 8 1 9
Agnes Posthumus 8 8
Henk Postma 8 8
Dirk Yde Sjaarda 7 7
Sytse Hibma 6 6
Wichard Deinum 6 6
Harm Auke Dijkstra 6 6
Jelmer Posthumus 6 6
Teun Heeres 6 6
Gerry Edou Mollema 5 5
Willem Wijnia 5 5
Wietse Fopma 4 1 5
Rick Hendriks 5 5
Sieta Tessemaker 5 5
Hester  Kingma 5 5
Amarins Tjalsma 4 4
Arjan Hallema 3 3
Erik Haitsma 3 3
Jan Simon Jelsma 3 3
Ilse Walstra 3 3
Broer Jacob Greidanus 3 3
Feite de Haan 3 3
Jeroen Wagenaar 3 3
Jacob K. Haitsma 3 3
Doede Sijszeling 3 3
Thomas van der Meer 2 2
Sjoerd de Vries 1 1 2
Igor Kalinowski 2 2
Gert Jan Hessels 2 2
Jelte Hitzert 2 2
Jelmer Brouwer 2 2
Ronny Wagenaar 2 2
Lourens vd Pol 2 2
Peter Sybesma 2 2
Klaas van der Weg 2 2
Ralph Wariman 2 2
Luuk vd Schaar 1 1
Fenna de Boer 1 1
Jentsje Jorritsma 1 1
Stefan vd Velde 1 1
Harm Stremler 1 1
Allert Turksma 1 1
Wiebrig A Bruinsma 1 1
Johan Postma 1 1
Wouter Jan Postma 1 1
Tjipke Klaas Okkema 1 1
Benthe Anne Okkema 1 1
Dagmar Tjalsma 1 1
Akke Rixt Sijsling 1 1
Jurjen Eringa 1 1
Habtamu de Hoop 1 1
Lysanne Wiersma 1 1
Pieter Sijtsma 1 1
Jorrit Veldman 1 1
Bas de Haan 1 1
Pieter de Vries 1 1
Janieke Dijkstra 1 1
Sjoerd Rispens 1 1
Esther vd Eems 1 1
Eindtotaal 28 43 62 54 82 8 277

2014-2015

1 2 4 5 Vr1 Vr2
Tjitske Heeres         28 11 39
Kirsten Hiemstra         11 5 16
Robert Sijbesma     14       14
Harm Auke Dijkstra 13 13
Hendrik de Jong 12 12
Eeltje Postma 11 11
Wichard Deinum 9 9
Jeska Terpstra 7 2 9
Jelmer Posthumus 9 9
Peter Sijbesma 7 7
Feite de Haan 5 1 6
Jan Simon Jelsma 5 5
Remon Rameau 5 5
Sieta Tessemaker 3 2 5
Tjipke Okkema 5 5
Hester Kingma 4 4
Tjeerd de Vries 1 3 4
Amarins Tjalsma 2 2 4
Pieter Kamstra 4 4
Ilse Walstra 3 3
Erik Haitsma 3 3
Wytze Lanting 2 1 3
Broer Jacob Greidanus 3 3
Agnes Posthumus 3 3
Feiko Broersma 3 3
Ruun Ogoni 3 3
Hendrik Engbrenghof 3 3
Arjan Hallema 3 3
Willem Wijnia 1 2 3
Gert Jan Hessels 2 2
Sytse Hibma 2 2
Skelte Anema 2 2
Jeroen Wagenaar 2 2
Ieda de Boer 2 2
Carmen Venema 1 1 2
Gerrit Flisijn 2 2
Pieter Sytsma 1 1
Jurjen Eringa 1 1
Klaas Bouke Faber 1 1
Bram Strubbe 1 1
Wiebrig A. Bruinsma 1 1
Jort Strikwerda 1 1
Bote Strikwerda 1 1
Andries Lanting 1 1
Teun Heeres 1 1
Jelmer Brouwer 1 1
Douwe de Boer 1 1
Christiaan Hoekstra 1 1
Klaas van der Weg 1 1
Ids de Boer 1 1
Elger Turksma 1 1
Jildou Siesling 1 1
Douwe Kooistra 1 1
Dirk de Jong 1 1
Alissa Veenje 1 1
Sjoerd de Vries 1 1
Foeke Reitsma 1 1
Rajsa Frenken 1 1
Gert Jan Hiemstra 1 1
Doede Sijszeling 1 1
Jacob Klaas Haitsma 1 1
Eindtotaal 42 22 57 38 60 31 250

2013-2014

namme 1 2 3 4 5 Vr1 tot
Robert Sijbesma   3 1   29   33
Ayanle Barkat 1 13 8       22
Pieter Kamstra   1 20       21
Peter Sijbesma 1 18 19
Jappie Wijnia 18 18
Hendrik de Jong 6 4 10
Hendrik Engbrenghof 2 8 10
Dirk Yde Sjaarda 9 9
Sieta Tessemaker 9 9
Jelmer Posthumus 7 1 8
Anne Stenekes 5 2 7
Wytze Lanting 7 7
Dirk de Jong 4 1 1 6
Harm Auke Dijkstra 6 6
Wichard Deinum 6 6
Feite de Haan 3 2 5
Hester Kingma 5 5
Jan Simon Jelsma 5 5
Christiaan Hoekstra 4 4
Jildou Jorritsma 4 4
Manon Travaille 4 4
Rick Hendriks 4 4
Arjan Hallema 3 3
Doede Sijszeling 3 3
Jeroen Wagenaar 3 3
Marije Hiemstra 3 3
Remon Rameau 3 3
Willem Wijnia 2 1 3
Agnes Posthumus 2 2
Bauke Dijkstra 2 2
Broer Jacob Greidanus 2 2
Gerrit Flisijn 2 2
Gerrit Tessemaker 2 2
Gerry Edou Mollema 2 2
Grietzen Broersma 2 2
Henk Postma 2 2
Jurjen Los 1 1 2
Klaas van der Weg 2 2
Mark Postma 2 2
Sjoerd Rispens 2 2
Sytse Hibma 1 1 2
Tarina Veenje 2 2
Thessa van der Ploeg 2 2
Tjipke Klaas Okkema 2 2
Tseard de Vries 2 2
Wietse Fopma 2 2
Ype Tiemersma 2 2
Amarins Tjalsma 1 1
Andries Lanting 1 1
Bertus Bootsma 1 1
Eeltje Postma 1 1
Ewout de Boer 1 1
Gert Jan Hiemstra 1 1
Ids de Boer 1 1
Jort Strikwerda 1 1
Lourens van der Pol 1 1
Marco Rijpkema 1 1
Ronny Wagenaar 1 1
Sjoerd de Vries 1 1
Skelte Anema 1 1
Stefan v Krimpen 1 1
Suzanne Witteveen 1 1
Tjeerd de Vries 1 1
Neeltsje de Boer 1 1
Jan Stenekes 1 1
Arjen Los 1 1
Eintotaal 38 49 62 15 97 38 298

 

2012-2013

namme 1 2 3 4 5 Vr1 Vr2 tot
Jappie Wijnia 17 17
Peter Sijbesma 13 13
Ayanle Barkat 10 2 1 13
Dirk Yde Sjaarda 13 13
Jelle de Jong 12 12
Harm Auke Dijkstra 12 12
Robert Sijbesma 5 3 8
Jildou Jorritsma 8 8
Anne Stenekes 8 8
Feite de Haan 7 7
Willem Wijnia 4 3 7
Wichard Deinum 7 7
Sieta Tessemaker 6 6
Mark Postma 5 1 6
Pieter Kamstra 5 5
Dirk de Jong 5 5
Jelmer Posthumus 5 5
Ronny Wagenaar 5 5
Ype Tiemersma 5 5
Broer J Greidanus 5 5
Hendrik de Jong 3 2 5
Douwe de Boer 5 5
Pytrik Hiemstra 1 3 1 5
Bram Strubbe 4 4
Gerrit Flisijn 4 4
Johan Delfsma 4 4
Sytse Kooistra 1 3 4
Manon Travaille 4 4
Wytze Lanting 4 4
Gert Jan Hessels 3 3
Arjen Los 1 2 3
Agnes Posthumus 1 2 3
Jelmer Brouwer 3 3
Ralph Wariman 3 3
Dagmar Tjalsma 3 3
Christiaan Hoekstra 2 2
Klaas van der Weg 2 2
Jitske Veltman 2 2
Gerlof Jan Hofstra 1 1 2
Doede Kooistra 2 2
Henk Postma 1 1 2
Nyncke Hoekstra 2 2
Gert Jan Hiemstra 2 2
Ids de Boer 1 1
Ewout de Boer 1 1
Eeltje Postma 1 1
Feiko Broersma 1 1
Wiebe Heeres 1 1
Tarina Veenje 1 1
Kirsten Hiemstra 1 1
Jeska Terpstra 1 1
Doede Sijzeling 1 1
Rudy Dijkstra 1 1
Jort Strikwerda 1 1
Antje Stenekes 1 1
Tsjipke K Okkema 1 1
Harm Stremler 1 1
Jeroen Wagenaar 1 1
Ilse Walstra 1 1
Wouter Jan Postma 1 1
Jelte Pieter Dijkstra 1 1
Jonathan Gaastra 1 1
Jan Friso Bruinsma 1 1
Mette Postma 1 1
Marije Hiemstra 1 1
Nienke Hoekstra 1 1
Bart Vink 1 1
Steffen Bruinsma 1 1
Erik Haitsma 1 1
Tessa Booms 1 1
Igor Kalinowski 1 1
Tseard Verbeek 1 1
Elger Turksma 1 1
Tjeerd de Vries 1 1
Johan Postma 1 1
Redmar Strikwerda 1 1
Wietse Fopma 1 1
Stefan van Krimpen 1 1
Skelte Anema 1 1
Bote Strikwerda 1 1
tot 36 48 26 50 81 25 13 277

 2011-2012

namme Da1 Da2 S 1 S 2 S 3 S 4 S 5 tot
Peter Sijbesma             15 15
Jappie Wijnia             14 14
Joutsen Okkema 3 10           13
Ayanle Barkat 10 10
Pieter Kamstra 10 10
Harm Auke Dijkstra 10 10
Tsipke K. Okkema 8 8
Wichard Deinum 8 8
Jacob van Wieren 7 7
Hendrik de Jong 1 1 4 6
Arjen Los 3 3 6
Jitske Plantinga 6 6
Jitske Veltman 6 6
Manon Travaille 6 6
Jelmer Posthumus 5 5
Robert Sijbesma 5 5
Sytse Kooistra 2 3 5
Sytse Hibma 2 3 5
Johan Delfsma 1 4 5
Jildou Jorritsma 5 5
Feite de Haan 2 2 4
Willem Wijnia 4 4
Willem Veenstra 4 4
Sanne Rixt Jorritsma 4 4
Sieta Tessemaker 4 4
Dirk Yde Sjaarda 3 3
Skelte Anema 3 3
Gerrit Flisijn 3 3
Sjoerd Rispens 3 3
Broer J. Greidanus 3 3
Ronny Wagenaar 3 3
Susan Altenburg 3 3
Tessa Booms 3 3
Dirk de Jong 2 2
Jan Simon Jelsma 2 2
Jort Strikwerda 2 2
Andries Lanting 2 2
Bauke Jan Plantinga 2 2
Doede Sijszeling 2 2
Eeltje Postma 2 2
Gerlof J. Hofstra 2 2
Jelle de Jong 2 2
Steffen Bruinsma 2 2
Tjeerd Dijkstra 2 2
Dagmar Tjalsma 2 2
Sietske Poelsma 2 2
Erik Haitsma 1 1
Ewout de Boer 1 1
Feiko Broersma 1 1
Jacob K. Haitsma 1 1
Johan Postma 1 1
Anne Stenekes 1 1
Ids de Boer 1 1
Ralph Wariman 1 1
Remco Bervoets 1 1
Stefan van Krimpen 1 1
Bram Strubbe 1 1
Bram van Beem 1 1
Doede Kooistra 1 1
Jan Mulder 1 1
Pytrik Hiemstra 1 1
Christiaan Hoekstra 1 1
Ids Boersma 1 1
Sipke Hiemstra 1 1
Ype Tiemersma 1 1
Antje Stenekes 1 1
Ida de Boer 1 1
Janneke vd Elshout 1 1
Jildou Bervoets 1 1
Margriet Rienstra 1 1
Maricela Kooistra 1 1
Marije Hiemstra 1 1
Myriam de Boer 1 1
Eindtotaal 31 31 36 31 34 25 64 252

 

 2010-2011

 

Rijlabels Da1 Da2 S 1 S 1 S 2 S 3 S 4 S 5 S 6 tot
Jitske Plantinga 21 2 23
Pieter Kamstra 10 7 17
Jappie Wijnia 15 15
Sieta Tessemaker 10 3 13
Jacob van Wieren 12 1 13
Bram Strubbe 3 9 12
Johan Delfsma 11 11
Robert Sijbesma 7 3 10
Harm Auke Dijkstra 9 9
Hendr. Engbrenghof 2 1 6 9
Johan Postma 2 7 9
Sytse Hibma 8 8
Sytse Kooistra 1 3 3 7
Myriam de Boer 7 7
Joutsen Okkema 7 7
Christiaan Hoekstra 6 6
Hendrik de Jong 6 6
Dirk Yde Sjaarda 1 1 3 5
Manon Travaille 3 2 5
Ronny Wagenaar 1 3 1 5
Jelmer Posthumus 5 5
Pytrik Hiemstra 4 4
Christ. Plantinga 4 4
Tessa Booms 3 1 4
Gerlof Veldstra 4 4
Mark Postma 3 1 4
Jildou Jorritsma 4 4
Suzan Altenburg 4 4
Andrew Feijten 3 1 4
Bote Strikwerda 4 4
Willem Wijnia 2 2 4
Skelte Anema 3 3
Tsjipke K. Okkema 3 3
Willem Veenstra 3 3
Amarins Tjalsma 3 3
Sipke Hiemstra 3 3
Gerrit Flisijn 3 3
Jan Simon Jelsma 3 3
Jan Mulder 3 3
Tjeerd Dijkstra 3 3
Ralph Wariman 2 1 3
Wichard Deinum 3 3
Sietske Poelsma 3 3
Arjen Los 2 1 3
Wytze Lanting 1 1 2
Syb Overal 1 1 2
Ids Boersma 2 2
Andries Brinksma 1 1 2
Bauke J. Plantinga 2 2
Anne Stenekes 2 2
Geeske Yntema 2 2
Jildert Hylkema 2 2
Antsje Stenekes 1 1 2
Remco Bervoets 2 2
Douwe de Boer 2 2
Dennis Dijkstra 2 2
Gerlof Jan Hofstra 1 1 2
Auke Hiemstra 2 2
Feite de Haan 1 1 2
Ayanle Barkat 2 2
Bas de Haan 2 2
Kristian Gaastra 1 1 2
Erik Haitsma 2 2
Gert Jan Hessels 1 1
Christiaan Zijlstra 1 1
Bauke Dijkstra 1 1
Henk Postma 1 1
Igor Kalinowski 1 1
Doede Kooistra 1 1
Jort Strikwerda 1 1
Hotske Rispens 1 1
Elger Turksma 1 1
Grietzen Broersma 1 1
Tineke Kamstra 1 1
Sjoerd Rispens 1 1
Geartsje Klaversma 1 1
Margriet Rienstra 1 1
Wietze Fopma 1 1
Marije de Vries 1 1
Rianne Reijenga 1 1
Ids de Boer 1 1
Martin Rienstra 1 1
Lieuwe Jan vd Brug 1 1
tot 55 28 34 1 33 52 18 69 49 339

2009-2010

  Da1 Da2 S 1 S 2 S 3 S 4 S 5 S 6  
Jappie Wijnia           5 17   22
Robert Sijbesma       11 4   2   17
Jitske Plantinga 5 12             17
Harm A. Dijkstra 13 13
Hendrik de Jong 9 9
Pieter Kamstra 6 3 9
Skelte Anema 8 8
Hjalmar Ruiter 8 8
Jelmer Posthumus 7 7
Bote Strikwerda 2 2 3 7
Gerlof Veldstra 4 3 7
Ids de Boer 2 5 7
Ype Tiemersma 7 7
Bram Strubbe 7 7
Sieta Tessemaker 1 6 7
Tsjalling Sikma 6 6
Freek Tichelman 6 6
Johan Delfsma 6 6
Pytrik Hiemstra 6 6
Sytze Kooistra 2 2 1 5
Bas de Haan 5 5
Christiaan Hoekstra 5 5
Bauke Jan Plantinga 5 5
Doede Sijsling 5 5
Dirk de Jong 3 1 4
Ralph Wariman 3 1 4
Gert Jan Hessels 4 4
Marije Hiemstra 4 4
Jildert Hylkema 3 3
Mark Postma 3 3
Stefan van Krimpen 3 3
Erwin de Boer 3 3
Hendrik Engbrenghof 3 3
Andrew Feijten 2 1 3
Rudy Dijkstra 2 1 3
Anco Elgersma 3 3
Ids Boersma 3 3
Jacob van Wieren 3 3
Jan Bouke Bouma 3 3
Dirk Yde Sjaarda 2 2
Gerrit Flisijn 2 2
Henk Postma 2 2
Jan Stenekes 2 2
Jelte P. Dijkstra 2 2
Remco Bervoets 2 2
Sjoerd Rispens 2 2
Durk Okkema 2 2
Eddy de Boer 2 2
Leandro Reitsma 2 2
Sytze Hibma 2 2
AnnaM. Posthuma 2 2
Geertsje Klaversma 2 2
Joutsen Okkema 2 2
Myriam de Boer 2 2
Tessa Booms 2 2
Erik Haitsma 1 1
Feite de Haan 1 1
Harm Stremler 1 1
Anne Stenekes 1 1
Arjan Posthumus 1 1
Syb Overal 1 1
Peter Sijbesma 1 1
Sybren Wesselius 1 1
Willem Wijnia 1 1
Ayanle Barakat 1 1
Gerlof Hofstra 1 1
Ronny Wagenaar 1 1
Folkert R. Vellinga 1 1
Marco Hoekstra 1 1
Arjen Los 1 1
Igor Kalinowski 1 1
Martijn Rispens 1 1
Martin Rienstra 1 1
Thomas vd Meer 1 1
Wytze Lanting 1 1
Janneke vd Elshout 1 1
Margriet Rienstra 1 1
Sietske Okkema 1 1
Eindtotaal 14 27 26 54 36 38 60 50 305

2008-2009

 

Harm A Dijkstra V en IV 19
Jappie Wijnia V 17
Bas de Haan IV 10
Ralph Wariman III en IV 8
Mark Postma I en III 7
Peter Sijbesma III 7
Pieter Kamstra III en V 7
Johan Delfsma IV 7
Jacob van Wieren VI 7
Tsjalling Sikma I 6
Skelte Anema I 6
Henk Postma II 6
Hendrik de Jong II 6
Jelmer Posthumus II en V 6
Frans P Terpstra IV 6
Ype Tiemersma V 6
Dirk Yde Sjaarda I en II 5
Gearard Posthumus III en IV 5
Hendrik Engbrenghof IV 5
Jacob Plantinga V 5
Harm Stremler I 4
Feite de Haan I en II 4
Rudy Dijkstra IV 4
Bote Strikwerda IV 4
Christiaan Hoekstra V 4
Pytrik Hiemstra VI 4
Wytse Lanting VI 4
Arnoud Koster I 3
Robert Sijbesma II 3
Syb Overal II 3
Wichard Deinum II 3
Feiko Broersma II 3
Doede Sijszeling IV 3
Gerlof Veldstra IV enVI 3
Klaas Visser V 3
Sipke Hiemstra V 3
Klaas Kamstra v 3
Folkert Vellinga V en VI 3
Johnny Leistra V en VI 3
Erik Haitsma I 2
Hjalmar Ruiter II 2
Gerrit Flisijn II 2
Jan Simon Jelsma II 2
Andrew Feijten III 2
Remco Bervoets III 2
Willem Wijnia III 2
Aant Hofstra V 2
Anco Elgersma V 2
Eddy de Boer V 2
Ids de Boer VI 2
Freek Tichelman VI 2
Bram Strubbe VI 2
Steffen Bruinsma VI 2
Sybren Wesselius VI 2
Dirk de Jong I en II 2
Jacob K Haitsma I 1
Arjan Posthumus II 1
Jeroen Wagenaar III 1
Stefan van Krimpen III 1
Eeltje Postma III 1
Sytse Kooistra III 1
Jentsje Jorritsma III 1
Jildert Hylkema III 1
Sjoerd Rispens III 1
Pieter L van Valk IV 1
Lieuwe v. d. Brug IV 1
Coen Rameau IV 1
Tim Houtsma IV 1
Gerlof Jan Hofstra IV 1
Gert Jan Hessels IV 1
Jelte de Boer IV 1
Gerrit Terpstra V 1
Durk Okkema V 1
Marco Hoekstra V 1
Auke Hiemstra V 1
Bertus Bootsma V 1
Ids Boersma V 1
Douwe de Boer VI 1
Bouke Jan Plantinga VI 1

 

2007-2008

Gearard Posthumus III, IV, V 21
Hendrik de Jong I 16
Bas de Haan IV,V 16
Harm A Dijkstra V 12
Ype Tiemersma V 11
Wichard Deinum II,III 10
Dirk de Jong I en II 8
Remco Bervoets II,III 8
Feite de Haan I en II 7
Jelmer Posthumus I en II 7
Tjalling Sikma I 6
Floris Hiemstra I en II 6
Gerrit Flisijn II, III,V 6
Johan Delfsma IV 6
Gerlof Veldstra IV 6
Hjalmar Ruiter II, III,IV 5
Jentsje Jorritsma III 5
Paul de Boer III , V 5
Willem Veenstra IV 5
Eddy de Boer V 5
Erik Haitsma I 4
Pieter Kamstra II 4
Durk Okkema V 4
Klaas Visser V 4
Jeroen Brouwer II 3
Stefan Krimpen II en III 3
Jeroen Wagenaar III, IV 3
Ivo Donath IV 3
Bertus Bootsma IV en V 3
Jan Stenekes V 3
Dirk Y Sjaarda I 2
Harm Stremler I 2
Skelte Anema I 2
Henk Postma I , II 2
Willem Wijnia II 2
Redmar Strikwerda II 2
Arjan Posthumus II 2
Anco Elgersma III 2
Bote Strikwerda III 2
Ralph Wariman III 2
Lieuwe vd Brug IV 2
Ronny Wagenaar IV 2
Rinse Joustra IV 2
Pytrik Hiemstra V 2
Sipke Hiemstra V 2
Tiemen Vermeulen V 2
Ids Boersma V 2
Tsipke Okkema I 1
Mark Postma I 1
Syb Overal II 1
Jan Simon Jelsma II 1
Redmar Strikwerda II 1
Dennis Dijkstra II 1
Donny Okkema II 1
Sytze Kooistra III 1
Marten Faber III 1
Wouter Hylkema III 1
Gerlof Jan Hofstra IV 1
Bas vd Wey IV 1
Erwin de Boer IV 1
Jort Strikwerda IV 1
Jeroen Luiten IV 1
Rudy Dijkstra IV 1
Coen Rameau IV 1
Sybren Wesselius V 1
Folkert R Vellinga V 1

 

2006-2007

 

Ype Tiemersma V 24
Gerlof Veldstra III V VI 16
Harm Auke Dijkstra V enVI 15
Wichard Deinum II en III 12
Bote Strikwerda II  III V VI 9
Dirk de Jong II en III 9
Ruurd Boorsma II en III 8
Tjalling Sikma I 7
Bas de Haan IV 7
Dirk Yde Sjaarda I en II 6
Robert Sijbesma I en II 6
Pieter Kamstra II en III 6
Klaas Visser V 6
Hjalmar Ruiter VI 6
Remco Bervoets III 5
Durk Okkema V 5
Roel Sijbesma V 5
Rudy Dijkstra VI 5
Tjipke Klaas Okkema I en II 4
Eddy de Boer V 4
Hendrik de Jong I 3
Anne Stenekes I en II 3
Jan Simen Jelsma II 3
Jan Stenekes III 3
Jentsje Jorritsma III 3
Folkert R. Vellinga V 3
Sipke Hiemstra V 3
Ids Boersma V 3 + 1
Tiemen Vermeulen VI 3
Willem Veenstra VI 3
Floris Hiemstra I 2
Skelte Anema I en II 2
Harm Stremler II 2
Willem Wijnia II 2
Feite de Haan II 2
Albert Jan Joustra III en VI 2
Bertus Bootsma V 2
Gerlof Jan Hofstra VI 2
Rinse Joustra VI 2
Lieuwe vd Brug VI 2
Jelmer Posthumus I 1
Erik Haitsma I 1
Henk Postma II 1
Johannes Tichelman II 1
Stefan van Krimpen II 1
Arjan Posthumus II 1
Anco Elgersma III 1
Syb Overal III 1
Marco Hoekstra V 1
Piet Kempe V 1
Pytrik Hiemstra V 1
Tjeerd Dijkstra V 1 + 1
Aant Hofstra V 1
Jacob Plantinga V 1
Johannes Dotinga VI 1
Coen Rameau VI 1
Erwin de Boer VI 1
Ivo Donath VI 1

Doelpuntenklassemint 2005-2006

Doelpuntenklassemint 2004-2005
Mei tank oan Klaas Pompstra hawwe wy wer in kreas oersicht krigen mei doelpunten. Konkluuzje: der is aardich minder skoord dan ferline jier.