Wol of net op keunstgers bolje?

Weppers moandei 28-11
28 november 2016
De seal yn
29 november 2016

SDSkeunstgersaksjeBy SDS wurdt der noch altiten op keunstgers traind en fuotballe.
Ofrune freed hawwe wy fia de Skoalleseize de earste útkomsten krigen fan it SBR nei oanlieding fan de ûndersiken nei PAK´s yn rubbergranulaat op keunstgersfjilden. Sy jouwe der yn oan dat de earste 50 keunstgersfjilden dy ´t sy testen hawwe foldogge oan de Europeeske noarmen. Jim kinne dit ek lêze yn it artikel fan  de Ljouwerter Krante (klik hjir).

Ien fan de utkomsten fan it undersyk wie:
De variatie binnen de gevonden gehaltes komt veelal door het verschil in aanlegmoment: hoe nieuwer de banden in het granulaat, hoe lager het gevonden gehalte PAKs.

En derneist:

“Het is goed om te zien dat de tot nu toe onderzochte velden ruim binnen de bekende normen blijven, ook binnen de strengere norm die we onszelf al jaren geleden hebben opgelegd”, stelt Kees van Oostenrijk van Vereniging Band en Milieu. “Uit de metingen die de producenten van SBR-granulaat regelmatig uitvoeren, blijkt dat het PAK-gehalte in het rubbergranulaat van autobanden al enige jaren steeds verder afneemt. De bandenbranche doet er alles aan om met nieuwe technologische kennis het gehalte nog verder terug te brengen.”

De Skoalleseize hat it fjild yn Easterein ek teste litten troch de SBR.
Wannear ´t de utkomsten hjir fan bekend binne dan sille wy jim hjir fan op de hichte stelle.

Snein wie op it Journaal wat te sjen oer de utkomsten fan it RIVM. Hjir soe útkomme dat it rubbergranulaat wol degelijk kankerferwekkende stoffen bevat, mar dat je gjin skea oprinne as je der op sporte. It bliuwt allinnich net goed om mei de korrels te boartsjen (sjoch hjir).
De SBR wie net sa wiis mei de utstjoering fan de NOS:
“Het is zeer kwalijk dat hier opnieuw sprake is van onjuiste en suggestieve berichtgeving, en dan ook nog eens door de NOS”, stelt Kees van Oostenrijk, directeur van de Vereniging Band en Milieu. “Gezien de gevoeligheid is het van groot belang dat er zorgvuldig wordt bericht over dit onderwerp. De Zembla-uitzending was ook al zeer suggestief, toonde geen enkele nieuwe wetenschappelijke inzichten, en creëerde veel paniek onder ouders van voetballende kinderen zonder dat er sprake is van een aantoonbaar risico. Media hebben ook een verantwoordelijkheid in deze”.

By SDS binne wy fan miening dat der op it keunstgers traind en fuotballe wurde kin sa lang as it RIVM en de KNVB gjin útspraken dogge. Wy wachtsje de fierdere advyzen fan it RIVM en de KNVB ôf. It RIVM giet der fanút dat sy foar de Kryst mei rissultaten en advyzen komme.
Mochten der by SDS dochs trainers weze dy ´t leaver op gers traine dan wurdt der nei in oplossing socht. Ek respektere wy it as âlders leaver net hawwe dat harren bern op keunstgers fuotballet.

 

keunstgersklean