WK nei 56 wedstriden

WK nei 54 wedstriden
26 juni 2006
WK-wepperkes -woansdei-
27 juni 2006

Nei de wedstryd fan Brazilië tsjin Ghana is der net folle feroare yn de stân. Allinne Feike Jorritsma hie Brazilië net troch nei de kwartfinales.

Nei Spanje-Frankryk is der al wat feroare yn de stân. Aant Hofstra hat de kopposysje oernaam fan Willem Wijnia dy ’t sakket nei it 2e plak.

Sybren Wesselius hat it 3e plak oernaam fan Carla Jorritsma. Sy sakket yniens nei it 11e plak, mar bliuwt de beste frou yn it klassemint.

Aant Hofstra, Willem Wijnia en Bas van der Weij hienen alle 3 mar ien foute kwartfinalist. Aant seach Nederlân trochgean ten koste fan Portugal, Willem hie op Nederlân rekkene en net op Franryk en Bas hie rekkene op Tsjechië en net op Italië.

Jan Strikwerda hat de reade lantearn wer te pakken.

  Naam  Poule 8e finale ¼ finale Punten
 
1 Aant Hofstra 185 350 350 885
2 Willem Wijnia 200 325 350 875
3 Sybren Wesselius 220 325 300 845
4 Henk Postma 215 325 300 840
5 Bas van der Weij 185 300 350 835
6 Sjoerd van Beem 220 300 300 820
7 Skelte Anema 195 325 300 820
8 Peter Sijbesma 195 375 250 820
9 Ruurd Boorsma 240 325 250 815
10 Frouke Bleeker 185 325 300 810
11 Carla Jorritsma 210 350 250 810
12 Lolke Hofstra 195 350 250 795
13 Jaap Zijlstra 195 300 300 795
14 Jelle de Boer 180 350 250 780
15 Douwe en Foeke Reitsma 170 300 300 770
16 Bauke Jan Plantinga 220 300 250 770
17 Pieter Kamstra 190 325 250 765
18 Klaas Dijkstra 190 325 250 765
19 Minne Bonnema 190 325 250 765
20 Jacob Plantinga 215 250 300 765
21 Tsjerk van der Pol 210 350 200 760
22 Gerlof-Jan Hofstra 160 350 250 760
23 Marco Hoekstra 185 325 250 760
24 Ate Feike de Boer 130 325 300 755
25 Johan Delfsma 180 325 250 755
26 Jeroen Brouwer 205 300 250 755
27 Freddy Scheltema 205 300 250 755
28 Mark Postma 200 350 200 750
29 Kees Adema 200 300 250 750
30 Wybren Jorritsma 200 350 200 750
31 Bauke Dijkstra 195 300 250 745
32 Jan Simon Jelsma 165 325 250 740
33 Gearard Posthumus 185 300 250 735
34 Richt Folkerts 210 275 250 735
35 Minne Joustra 180 300 250 730
36 Jelte Pieter Dijkstra  180 350 200 730
37 Ids de Boer 205 275 250 730
38 Hammie Westra 175 300 250 725
39 Margje Koudenburg 170 300 250 720
40 Gerrit Koudenburg 195 275 250 720
41 Namkje Koudenburg 190 275 250 715
42 Dirk de Jong 160 300 250 710
51 Hendrik de Jong 160 300 250 710
43 Feike Jorritsma 180 275 250 705
44 Meinte Wesselius 150 350 200 700
45 Sjoerd Postma 195 300 200 695
46 Sytze Jorritsma 240 250 200 690
47 Lisanne van Dijk 180 300 200 680
48 Trienus de Jong 175 300 200 675
49 Rinse Joustra 170 300 200 670
50 Feite de Haan 165 300 200 665
52 Jan Stenekes 165 325 150 640
53 AnneMarie Wijnia 185 250 200 635
54 Jan Strikwerda 195 275 150 620