Wk nei 46 wedstriden

Wepperkes -freed-
23 juni 2006
Wk nei 48 wedstriden
23 juni 2006

Sybren Wesselius , Willem Wijnia en Ruurd Boorsma, Lolke Hofstra en Carla Jorritsma binne de efterfolgers op Peter en Tsjerk. Underoan is Anna-Marie no ferwikkele yn in striid mei Namkje Letter jûn mear . 

totaal
Peter Sijbesma 170 325 495
Tsjerk van der Pol 190 300 490
Sybren Wesselius 180 300 480
Willem Wijnia 175 300 475
Ruurd Boorsma 200 275 475
Lolke Hofstra 175 300 475
Carla Jorritsma 175 300 475
Wybren Jorritsma 170 300 470
Mark Postma 165 300 465
Klaas Dijkstra 165 300 465
Meinte Wesselius 135 325 460
Jelle de Boer 160 300 460
Henk Postma 180 275 455
Aant Hofstra 155 300 455
Freddy Scheltema 180 275 455
Bauke Jan Plantinga 180 275 455
Jelte Pieter Dijkstra 155 300 455
Kees Adema 175 275 450
Jeroen Brouwer 175 275 450
Bauke Dijkstra 175 275 450
Sjoerd Postma 170 275 445
Gearard Posthumus 165 275 440
Pieter Kamstra 165 275 440
Frouke Bleeker 165 275 440
Minne Joustra 165 275 440
Jaap Zijlstra 165 275 440
Skelte Anema 165 275 440
Hammie Westra 155 275 430
Johan Delfsma 155 275 430
Gerlof-Jan Hofstra 130 300 430
Lisanne van Dijk 150 275 425
Rinse Joustra 150 275 425
Sjoerd van Beem 175 250 425
Feite de Haan 150 275 425
Minne Bonnema 150 275 425
Jan Stenekes 145 275 420
Dirk de Jong 145 275 420
Margje Koudenburg 145 275 420
Jan Simon Jelsma 145 275 420
Sytze Jorritsma 195 225 420
Ids de Boer 170 250 420
Bas van der Weij 140 275 415
Feike Jorritsma 165 250 415
Marco Hoekstra 140 275 415
Douwe en Foeke Reitsma 135 275 410
Gerrit Koudenburg 160 250 410
Richt Folkerts 180 225 405
Trienus de Jong 150 250 400
Jan Strikwerda 150 250 400
Jacob Plantinga 170 225 395
Ate Feike de Boer 115 275 390
Hendrik de Jong 130 250 380
Namkje Koudenburg 150 225 375
AnneMarie Wijnia 150 225 375