Evenementen in december 2022

Wepperkes -snein-
18 juni 2006
Wepperkes -moandei-
19 juni 2006

Nei Kroatie- Japan…
Bauke Dijkstra hat syn direkte tsjinstanner Bauke Jan oan de kant setten. Hij giet no allinne oan de kop. Bauke Jan stiet no twadde mei de taaie Sytze Jorritsma en Richt Folkerts.
Om 8 oere de folgende tuskenstân.

Nei Brazilie-Australie
De taaie Sytze Jorritsma is werom oan de kop. Hij skoorde 10 punten en Bauke Dijkstra 5, sadat se no beide op 125 steane.
Opfallend is de grutte weromfal fan Lolke Hofstra en Carla Jorritsma, de earder koprinners.
Bas van der Wey is no lêst.

Nei Frankrijk – Zuid Korea
Al wer in nije koprinner. Jeroen Brouwer pakt 10 punten yn de lêste wedstryd en dat is foldwaande om moandei grutsk rûn te rinnen.

Jeroen Brouwer 130
Richt Folkerts 125
Sytze Jorritsma 125
Bauke Jan Plantinga 125
Bauke Dijkstra 125
Freddy Scheltema 120
Ruurd Boorsma 115
Kees Adema 115
Skelte Anema 115
Jacob Plantinga 115
Jelte Pieter Dijkstra 115
Peter Sijbesma 115
Lolke Hofstra 110
Henk Postma 110
Wybren Jorritsma 110
Gerrit Koudenburg 110
Feike Jorritsma 110
Carla Jorritsma 110
Jaap Zijlstra 110
Ids de Boer 110
Gearard Posthumus 105
Lisanne van Dijk 105
Sjoerd Postma 105
Frouke Bleeker 105
Sjoerd van Beem 105
Tsjerk van der Pol 105
Rinse Joustra 100
Mark Postma 100
Klaas Dijkstra 100
Margje Koudenburg 100
Jan Simon Jelsma 100
Meinte Wesselius 100
Sybren Wesselius 100
Willem Wijnia 95
Hammie Westra 95
Douwe en Foeke Reitsma 95
Jan Strikwerda 95
Minne Bonnema 95
Dirk de Jong 90
Namkje Koudenburg 90
Johan Delfsma 90
AnneMarie Wijnia 90
Minne Joustra 90
Feite de Haan 90
Jan Stenekes 85
Trienus de Jong 85
Ate Feike de Boer 85
Pieter Kamstra 80
Bas van der Weij 80
Aant Hofstra 80
Jelle de Boer 80
Gerlof-Jan Hofstra 80
Hendrik de Jong 75
Marco Hoekstra 75

Moandei om 18.00 oer de nije stân