WK mei noch 1 wedstryd te gean.

Wa wint de SDS WK-League?
8 juli 2006
Willem Wijnia wint de SDS WK-League!
10 juli 2006

Mei noch ien wedstryd te gean steane Aant Hofstra en Willem Wijnia tegeare boppe-oan yn de SDS WK-League. Willem hie juster de útslach fan Dútslân-Portugal goed lykas Margje Koudenburg, Pieter Kamstra en Hendrik de Jong.

Aant Hofstra hâldt it fanmiddei op 1-2, mar hie tocht dat Nederlân de titel pakke soe.

Willem Wijnia sjocht de wedstryd fanmiddei yn 0-0 eindigjen en Italië úteinlik mei de ear striken.

Lolke Hofstra stiet op 5 punten fan de koprinners en hat noch alle kâns. Al sit hy der mei Brazilië as wereldkampioen hielendal nêst.

De favoryt foar de titel is foar ús nûmer 4, Ate Feike de Boer. Hy stiet 55 punten efter mar sjocht Italië fanmiddei winnen mei 1-0 en hat it op 7 reade kaarten yn dit toernoai. Dit kloppet oan ’t no ta.

Jan Simon Jelsma(nûmer 5) kin de titel ek noch wol pakke lykas Ruurd Boorsma(nûmer 8). Sy hawwe beide Franryk op winst. Peter Sybesma(6e, Brazilië) en Jacob Plantinga(7e, Dútslân) lykje gjin kâns mear te hawwen op de 1e priis.

Jûn of moarn kinne jim hjir de einstân sjen fan de SDS WK-League.
  Naam  Poule 8e finale ¼ finale ½ finale finale Punten
 
1 Willem Wijnia 225 325 350 75 100 1075
2 Aant Hofstra 200 350 350 75 100 1075
3 Lolke Hofstra 220 350 250 150 100 1070
4 Ate Feike de Boer 145 325 300 150 100 1020
5 Jan Simon Jelsma 195 325 250 150 100 1020
6 Peter Sijbesma 220 375 250 75 100 1020
7 Jacob Plantinga 225 250 300 225 0 1000
8 Ruurd Boorsma 245 325 250 75 100 995
9 Ids de Boer 215 275 250 150 100 990
10 Minne Bonnema 220 325 250 75 100 970
11 Gerlof-Jan Hofstra 175 350 250 75 100 950
12 Sytze Jorritsma 245 250 200 150 100 945
13 Kees Adema 215 300 250 75 100 940
14 Henk Postma 230 325 300 75 0 930
15 Sybren Wesselius 230 325 300 75 0 930
16 Bas van der Weij 190 300 350 75 0 915
17 Johan Delfsma 190 325 250 150 0 915
18 Sjoerd van Beem 230 300 300 75 0 905
19 Skelte Anema 205 325 300 75 0 905
20 Namkje Koudenburg 200 275 250 75 100 900
21 Carla Jorritsma 220 350 250 75 0 895
22 Margje Koudenburg 190 300 250 150 0 890
23 Frouke Bleeker 185 325 300 75 0 885
24 Jaap Zijlstra 205 300 300 75 0 880
25 Jelle de Boer 195 350 250 75 0 870
26 Douwe en Foeke Reitsma 185 300 300 75 0 860
27 Klaas Dijkstra 205 325 250 75 0 855
28 Bauke Jan Plantinga 225 300 250 75 0 850
29 Jeroen Brouwer 220 300 250 75 0 845
30 Bauke Dijkstra 205 300 250 75 0 830
31 Gearard Posthumus 195 300 250 75 0 820
32 Gerrit Koudenburg 210 275 250 75 0 810
33 Hendrik de Jong 180 300 250 75 0 805
34 Dirk de Jong 165 300 250 75 0 790
35 Feike Jorritsma 185 275 250 75 0 785
36 Meinte Wesselius 160 350 200 75 0 785
37 Pieter Kamstra 200 325 250 0 0 775
38 Marco Hoekstra 200 325 250 0 0 775
39 Tsjerk van der Pol 220 350 200 0 0 770
40 Wybren Jorritsma 215 350 200 0 0 765
41 Freddy Scheltema 215 300 250 0 0 765
42 Mark Postma 205 350 200 0 0 755
51 Richt Folkerts 220 275 250 0 0 745
43 Minne Joustra 195 300 250 0 0 745
44 Hammie Westra 190 300 250 0 0 740
45 Feite de Haan 165 300 200 75 0 740
46 Jelte Pieter Dijkstra  190 350 200 0 0 740
47 Sjoerd Postma 205 300 200 0 0 705
48 Trienus de Jong 195 300 200 0 0 695
49 Lisanne van Dijk 195 300 200 0 0 695
50 Rinse Joustra 170 300 200 0 0 670
52 Jan Stenekes 170 325 150 0 0 645
53 AnneMarie Wijnia 195 250 200 0 0 645
54 Jan Strikwerda 205 275 150 0 0 630