Winterstop-programma SDS 1

Wepperkes -moandei-
19 december 2005
Wepperkes -tiisdei-
19 december 2005

De mannen fan SDS 1 sitte net lang stil. Op tongersdei 22 desimber de lêste training en op 6 jannewaris meie sy alwer los yn de foarronde fan de Midwintercup. Opmerklik is yn ûndersteand programma de aktiviteit fan 15 jannewaris. Hjir stiet “finale zaal”. Wurdt hjirmei bedoelt de “Battle of the Sexes” tusken de froulju fan COVOS 1 en de mannen fan SDS 1 of wurdt der in fergissing makke mei de finale fan de Midwintercup op sneon 14 jannewaris? It mei dúdlik wêze dat sy yn elts gefal “The Battle” al serieus nimme.