Werom sjen op 1970-1971

Poiesz jeugdsponsoraksje giet fan start!
9 februari 2020
Weppers tiisdei 11-2-2020
11 februari 2020

Plakboeken, wij binne der slocht op. Seker at it ien is mei kranteknipsels fan SDS. Bij Geert en Gatske Hiemstra leit noch in plakboek fan Johannes Velzen.

It giet om de jierren 1969-1970, 1970-1971 en 1971-1972.

Wij seagen earst efkes nei 1970-1971. SDS spile yn de earste klasss A fan de FVB

Wat falt op?

De kompetysje yndieling mei 3 ploegen dy’t no ek bij SDS 1 ynsitte

It fjild wie striemin yn Easterein

Der waard in protte ôflast yn Easterein fanwege it minne fjild. Op it lêst fan de kompetysje wie SDS trije wedstriden efter.

 

Yn it Friesch Dagblad wie Jan de Jong doe Jan Spar

 

Alle stikjes kinne jim hjir lêzen. Helaas misse der noch 5 doelpuntenmakkers.