Poiesz jeugdsponsoraksje giet fan start!

Sneon 8-2-2020
7 februari 2020
Werom sjen op 1970-1971
10 februari 2020

Poiesz jeugd sponsor aksje.

Kommende moandei 10 febrewaris begjint de Poiesz-jeugdsponsoraksje wer! Ek vv SDS-Nijland is hjir foar útlotte!! Dus elkenien nei Skearnegoutum om boadskippen te dwaan om safolle muntsje te garjen. Yn de winkel sels steane buizen wêr’t de munten yn kinne. Ek yn de kantine fan beide klups stiet in amer/ bak wêr ’t de munten yn kinne. De jeugdkommisje is dwaande om wat leuks foar de jeugd te organisearen, dus elk muntsje is tige wolkom. De munten fan ferline jier binne net mear jildich.

Op sneon 22 febrewaris stiet vv SDS-Nijland sels yn de Poiesz yn Skearnegoutum om ferskate produkten te ferkeapjen.

Dus fanôf 10 febrewaris allegear yn in rap tempo nei Skearnegoutum!!
Hâld de folders goed yn de gaten; dêr steane de aksjeprodukten yn.

Súkses!

Jeugdkommisje vv SDS /vv Nijland