Wêr tocht Willem oan?

Wepperkes (sneintemiddei)
12 september 2004
Wepperkes(moandeitemoarn)
13 september 2004

Wat tocht Willem hjir?

“Kom mar op Jeu, ik moat hjirwei, die lange broek is my fierstene waarm!”(Sjoerd van Beem)

As ik dy kop fan Willem sa sjoch dan tinkt der:

Jeu jonge, ast doe die gles wyn net pakst dan doch ik it. Ik ha dochs in toast” (Riemer Riemersma(VV Butenpost)

“Soe syn heit in goeie jeu de bouler west wêse?”
(Hendrik Engbrenghof)


Ik tink dat Willem tinkt:”Soe Ik der letter ek sa ut sjen?”
Ik tink dat Jeu tinkt:“Wat is dit foar wiif mei dat lange hier? It liket wol in kjeardel. Of komt it fan de te folle wyn, dat ik op sopen haw.” (Hendrik Eringa)

Ik tink dat Willem graag een slokje wetter he wol troch al die hitte!!!
(Gerard van Asselt)

Wat tinke jimme wêr as Willem oan tocht? En wêr soe Jeu Sprengers eins oan tocht hawwe? Mail jimme reaksjes nei
info@vv-sds.nl. Oan it ein fan ‘e wike krije jimme de goeie oplossing.