Weppers

15 juli 2019

Kompetysje-yndielingen 2019-2020

Hjoed hat de KNVB de nije kompetysje-yndielingen foar it nije seizoen 2019-2020 bekend makke. Sy steane allegear op Voetbal.nl. Hjirûnder kinne je se ek fine. De kompetysje fan SDS 1 is hielendal wis en de rest is noch foarlopich. De […]
12 juli 2019

Staantribune

Mochten jim noch ferlet hawwe fan wat noflike fuotballektuer foar mei op fakansje dan hawwe wy wol in goeie tip. De Staantribune is namelijk in alderaardichste fuotbalblêd foar de échte leafhawwer. Yn it nijste nûmer stean û.o. ferhalen oer Torino, […]
9 juli 2019

Wy dogge it mei syn allen! Wurd ek SDS-frijwilliger!

Ein maaie de measte leden fan SDS in koarte fragenlist krigen om te hearen as sy sa no en dan ek wat frijwilligerswurk by SDS dwaan wolle. Dit kin fan alles wêze. Je kinne leider of trainer fan in team […]
8 juli 2019

Famkes en froulju! Kom ek by SDS baljen!

Wy kinne ús hielendal begripe dat nei it ôfrûne WK-fuotbaljen foar froulju, mei in aldermachtichst knap 2e plak foar de Nederlanse froulju, der in hiel soad famkes en froulju binne dy ’t ek wol op fuotbaljen wolle! By SDS binne […]
8 juli 2019

SDS Vr.1: tarieding seizoen 2019-2020

Sa lyk nei it frouljus-WK hat de nije trainster fan SDS Vr.1, Akke-Rixt Zijsling, it tariedingsprogramma foar de froulju ek hielendal klear. It sjocht der sa út: Tarieding SDS Vr.1 seizoen 2019-2020 Moandei 19 augustus Traine Woansdei 21 augustus Traine […]
7 juli 2019

SDS 2: tarieding seizoen 2019-2020

Trainer Okke van der Kamp fan SDS 2 hie begjin juny syn tariedingsprogramma op it nije seizoen al klear. Of eins hast klear, want it is noch net dúdlik tsjin wa SDS 2 op sneon 17 augustus oefenje sil. Sawisa […]
6 juli 2019

SDS 1: tarieding seizoen 2019-2020

SDS 1 begjint op sneon 10 augustus wer te trainen. De earste oefenwedstriid is op tiisdei 20 augustus út tsjin MKV. Op sneon 24 augustus oefent SDS 1 thús tsjin sc Bolsward. It hiele oefenprogramma sjocht der sa út:
6 juli 2019

Weppers sneon 6-7-2019

Nije kompetysje-yndielingen De kompetysje is no al in pear wiken klear en dan begjint it dochs wol wer te kribeljen. Wy binne dan ek tige benijd nei de nije kompetysje-yndielingen. De KNVB zil dizze moandei 15 july bekend meitsje. De […]
30 juni 2019

Weromsjen nei 1984

At er gjin aktueel nijs is, dan sjogge wij gewoan 35 jier werom. Ut de Treffer fan 1984 in fariaasje oan berjochtjes en foaral de nammen fan doe binne nijsgjirrich. E1 E2 SDS 1 Henk Buning trainer SDS 1 SDS […]
26 juni 2019

Weppers woansdei 26-6-2019

Stefan jout it stokje oer! Stefan van Krimpen hat 2 jier trainer/koach west fan SDS Vr.1 west en jout no it stokje oer oan Akke-Rixt Kamstra yn gearwurking mei Tarina Veenje. Dit stokje waard ôfrûne sneon by de ôfslúting fan […]