Weppers

7 januari 2019

Weppers moandei 7-1-2019

VTON Tiisdeitejûn om 19.00 oere is der foar trainers en lieders in útlis en demonstraasje fan de VTON trainingsmethoade. Fia de mail of de app is elkenien útnoege. SDS op OFK Woansdei 9 jannewaris binne de mannen fan SDS 1 […]
6 januari 2019

SDS-nijjierssit 2019

Wat hawwe wy juster wer in noflike nijjierssit hân mei tank oan de barmeiwurkers, Gerrit Poortinga en jim! Tige by tige! Klaverjassen Mar leafst 5 tafels sieten fol by it klaverjassen juster. Dat betsjutte dat der mar leafst 20 minsken […]
5 januari 2019

Programma SDS-nijjierssit

Fuotbalmikstoernoai Sa ’n 75 fuotballers wurde fannemiddei om 13.00 oere ferwachte op it fuotbalfjild yn Easterein. Nei de groepsfoto sille sy mei 8 teams útein yn in 8 tsjin 8-ternoai stride om de 1e-priis. Klaverjasse Sa ’n 18 kaarters wurde […]
4 januari 2019

SDS Vr1 op OFK

De froulju fan SDS binne tongersdeitejûn aktyf dwaande west op it OFK yn Frjentsjer. Yn in poule fan 6 teams moast er 5 kear balle wurde. SDS moast twa kear belies jaan, spile ien kear gelyk en wûn twa kear. […]
2 januari 2019

Nijjiersweppers

De alderbêste winsken! Betterskip André! Us skiedsrjochter André Vink leit noch altiten yn it sikenhûs yn Grins. Syn sitewaasje is stabyl, mar noch altiten krityk en net bûten libbensgefaar. Hy leit oan de beademing en wurdt yn djippe sliep hâlden. […]
31 december 2018

SDS-fuotbalmikstoernoai, klaverjassen en kuierjen op sneon 5 jannewaris!

Bezig met laden…
28 december 2018

Weppers freed 28-12-2018

Scheidsrechters bedankt. De najaarscompetitie 2018 zit er alweer op en wil op deze manier alle scheidsrechters bedanken. Het begin van het seizoen werd al snel duidelijk dat er een te kort zou komen. Het te kort kwam door blessures , […]
27 december 2018

SDS-League: ‘Hakuna Matata’** pakt de titel!

It is ‘Hakuna Matata’** fan Hendrik de Jong dy ’t de titel pakt yn de SDS-League. Hy bliuwt Eeltje Postma mei ‘Subleaguewinner 2018’ en ‘Henkie Cola’ fan Matthijs Postma krekt 7 punten foar. Foar Hendrik is it de tredde kear […]
25 december 2018

Krystweppers

Noflike feestdagen tawinske! Betterskip!! Juster krigen wy it tryste berjocht dat ús ferieningsskiedsrjochter André Vink mei in dûbele longontsteking yn it sikenhûs fan Snits leit. Wy winskje him in hiel soad betterskip ta. Betterskipkaartsjes kinne nei: Antonius Ziekenhuis Sneek Bolswarderbaan […]
23 december 2018

Tuskenstân SDS-League

It is spannend yn de SDS-League en dêrom foardat de wedstriden hjoed begjinne efkes in tuskenstân: Vorige Week Totaal Stand stand Naam team: Coach: 13 1 1 Hakuna Matata** H.d.J. 10 629 2 3 Subleaguewinner 2018 E.P. 18 624 3 […]