Weppers

11 maart 2019

Weppers moandei 11-3-2019

SDS Seal Jûn mei SDS seal los tsjin NTW 2. Dy wedstriid wurdt spile yn Akkrum. SDS 1 – Oudehaske 1 Dit stiet yn de LC fan hjoed en wat op de wepside fan Oudehaske stiet kinne ek lêze. Sjoch  […]
8 maart 2019

Sneon 9-3-2019

Hiel wat wedstriden geane sneon net troch y.f.m. ferskeidene omstannichheden. Hawwe jim wat aardichs te melden oer je wedstriid, in ferslach of oars wat aardichs, mail it dan nei aant@vv-sds.nl en/of willem@vv-sds.nl. 09:00 SDS JO12-2 SC Berlikum JO12-1 1-2 09:00 SDS JO11-2 […]
8 maart 2019

Weppers freed 8-3-2019

Tryst Juster berikte ús it freselijke berjocht dat de heit fan ús jeugdleden Larissa en Philip Eupper stoarn is. Wy winskje harren in hiel soad sterkte ta! De flaggen sille by SDS sneon heal stok hingje en der sil gjin […]
6 maart 2019

Weppers woansdei 6-3-2019

SDS 1 wint oefenderby mei 4-3 SDS 1 hat de oefenwedstriid tsjin vv Oosterlittens 1 juster mei 4-3 wûn. SDS kaam yn de earste helte op foarsprong troch goals fan Habtamu de Hoop, Lourens van der Pol en Marco Rijpkema […]
6 maart 2019

SDS-League: ‘MarkEeltje’ pakt de wykpriis!

Eeltje Postma pakt tegeare mei syn freondinne Marije wer ris de wykpriis mei ‘MarkrEeltje’. Sy hienen mar leafst 71 punten en lieten de konkurrinsje fier efter harren, al siet ‘Brekken Boys’ fan Okke van der Kamp der noch net iens […]
5 maart 2019

Weppers tiisdei 5-3-2019

Oefenderby: SDS 1 – vv Oosterlittens 1 Foar jûn om 20.15 oere stiet de oefenderby tusken SDS 1 en Oosterlittens 1 (koprinner 4B sneins) op it programma. De kantine is beset, mar mooglik is der yn de rêst al in […]
5 maart 2019

Wat stiet der sa al op de aginda?

Aginda Rjochtsboppe op dizze webside kinne jim ûnder ‘aginda’ de ‘SDS-aginda’ fine. Tige de muoite wurdich om ris efkes te sjen tochten wy sa. Dit stiet der sa al foar de twadde kompetysjehelte op stapel. Oefenderby: SDS 1 – vv […]
4 maart 2019

Jaap Toering nije TD SDS

Jaap Toering wurdt de nije ‘Technysk Direkteur fan SDS! Jieren hat Durk Okkema dizze funksje ferfuld oant hy troch sûnensproblemen stopje moast. Hjirnei hat Pieter Kamstra it in skoftke dien, mar de lêste oardel jier wie de funksje fakant. It […]
3 maart 2019

Weppers snein 3-3-2019

Nije ‘Technysk direkteur’ foar SDS Wy hawwe in nije ‘Technysk direkteur’ fûn foar SDS. Moarn mear hjir oer! Pech Gert-Jan Hiemstra wie juster de grutte pechfûgel by SDS 3. Hy foel yn de warming-up út mei in ankelblessure en moast […]
1 maart 2019

Sneon 2-3-2019

In lyts programma op sneon 2 maart. De lêste wedstriid thús is al om 13.00 oere. SDS 3 spilet dan tsjin Lions ’66  4 09:00 SDS JO12-2 Franeker SC JO12-2 1-4 10:00 SDS MINI LEAGUE 10:30 ST SDS/Nijland JO15-1 LSC […]