Weppers

6 juli 2018

Tuskenstân SDS league 6-7-2018

Foarôf Der is no wat misbegryp oer de puntentelling omdat it mear opfalt. Dit programma jout allinne mar punten at je “in ploech op it goeie plak” yn it skema hâlde. At je Ingelân en Belgie yn de poule oarsom […]
6 juli 2018

Kwartfinales

Elk goed foarspeld lân yn de kwartfinale levere 10 punten op. Totaal wiene der dus 80 punten te fertsjinjen. De behelle punten binne al bijskreaun. Net ien hie der 80…… Bote, Hessel, Lieuwe Jan, Skelte, Douwe en Pieter K wiene […]
3 juli 2018

Tuskenstân SDS WK league 3-7

Zweden – Zwitserland 1-0: Der binne wol dielnimmers dy’t Zwitserland sa fier kommen seagen mar gjin Zweden as tsjinstanner. Dus wiene  der hjir en dêr  al 5 punten útdield en komme der hjoed foar in inkele noch in pear punten […]
2 juli 2018

Tuskenstân SDS WK league 2-7

Brazilie- Mexico: Seriette Strikwerda  en Pieter Wesselius hellen de maksimale 18 punten. omdat se 2-0 opjûn hiene. Belgie- Japan: 15 punten foar Aant Hofstra dy’t 3-1 oanjûn hie. Foar de wedstriden fan hjoed skreaunen wij al dat de Yntema’s der […]
2 juli 2018

Dêr komme de Yntema’s oan….Tuskenstân 1-7

Wat letter as oars is hjir krekt foar de wedstriden fan 2 july de nije tuskenstân nei 4 wedstriden yn de achtste finale. Hjir is ekj yn meinommen de punten foar de goed foarspelde kwartfinales: Uruguay – Frankrijk dat levere […]
29 juni 2018

Tuskenstân foar de achtste finales

No’t de foarrondes der opsitte en de achtste finales begjinne, is der aardich tekening yn de striid kommen.  Foar elk lân dat men goed hat  wie der 5 punten te fertsjinjen. Dus totaal 16 *5 wie mooglik.De ferskillen boppe-yn de […]
28 juni 2018

Tuskenstân SDS WK-League 28-6

Foar de wedstriden fan hjoed stiet Pieter Wesselius noch altiten oan kop, mar fielt hy de waarme adem fan in oare Pieter (Wijnia). Lolke en Jaap steane op 15 punten en Bote komt der ek oan! De reade lantearn wurdt […]
28 juni 2018

Jelle de Boer hat syn 2500 VI’s

Doazen fol Voetbal Internationals (út de Treffer fan juny 2018, oanfuld mei foto’s) At je ferhúzje komt er hiel wat los, witte in soad minsken út erfaring. At je dan ek noch ferhúzje fan in pleats op Skrok mei in […]
27 juni 2018

Tuskenstân SDS WK-League 27-6

Wy begjinne hjoed mei Pieter Wesselius allinnich oan kop! Lolke en Jaap steane op 10 punten. Seriette op 15 punten. Wy binne benijd as dat jûn let noch sa is! Wy sitte al te triljen op de stoel! No ’t […]
26 juni 2018

Tuskenstân SDS WK-League 26-6

Denemarken – Frankrijk Elkenien hie Frankryk op winst útsein Niels, Lieuwe-Jan, Hessel, Seriette en Aant. Sy gokten op in lykspul. Hessel wie de ienige mei 0-0 en kin 15 punten byskriuwe. Australië – Peru Jaap, Jacob, Jan Toto, Marten, Stijn, […]