Weppers

19 september 2002

SDS D2

SDS D2 2015-2016:Seleksje SDS D2 2015-2016:  Roan Lichthart Rick Lijklema Remi Bootsma Jelmer Dijkstra Sybren Vries Thomas Oane Nijdam Timo Schuijff Jasper Abma Thiadmer Agricola Jelte Spoelstra Rico Kupers Haije Hylkema Pieter Wijnia Tiemen de Groot Rutger Nijdam Sietse Pieter […]
19 september 2002

OFK / Midwintercup

OFK 2016Ek dizze winter dogge SDS 1 en de âld-sealfuotballers fan SDS 1(seal) wer mei oan it Iepen Frysk Kampioenskip Sealfuotbal(OFK). De froulju fan SDS vr. 1 dogge dit jier net mei.It OFK wurdt ferspile yn De Trije yn Frjentsjer. […]
19 september 2002

Foarhinne SDS 2 seal

Foarhinne SDS 2Samme, Tjeerd, Marten, Skelte, Gerard,Dirk-Yde, Tseard, Sjoerd en Pieter(foto út 2007)Nei inkele jieren mei sukses yn de seal fuotballe te hawwen is dizze ploech nei it seizoen 2006-2007 jammer genôch útelkoar fallen.*Wedstrydferslagen SDS 2*DoelpuntenmakkersÂld-spilers fan SDS 2: Jan Stenekes (BGCC30X) Marten Faber (BGCD75D) Skelte Anema (BFZN07I) Dirk-Yde […]
19 september 2002

SDS D1

SDS D1 2015-2016: Seleksje SDS D1 2015-2016 Bauke Reijnhoudt Wessel Wijnja Jente Schraa Niek van der Hoek Wout Kamstra Anne Klaas Bootsma Rutger Sijbesma Gerbrand Kramer Jelmer Brouwer Arjen Stremler Niels Janssen Tiemen Bergmans Tjerk Andringa Joop Altenburg Jens Hiemstra […]
1 oktober 2002

SDS C3

SDS C3 2015-2016Seleksje C3 2015-2016Ynze Sybren LeijenaarDirk BreeuwsmaStijn SchildkampEljer WiersmaRemco AbmaGiel KoenenGerben GerbrandyKevin den HaanMarc JanssenMenno BruniaRuben FennemaTom WijniaJente van der WoudeGerrit GaastraMichiel ZuidemaTrainer:Pieter Sytsma en Jehannes Gerbrandy Lieders:Robert Schildkamp (06-51751318)Jelle Wiersma Jehannes Gerbrandy Trainingstiden: Moandeis om 18.00 oereWoansdeis fan 19.00 oere […]
13 oktober 2002

De Trefferredaksje

Trefferredaksje 2015-2016 Sjoerd van Beem Bauke Dijkstra Metsje Huitema Tryntsje Bouma Tjerk van der Pol Willem WijniaÂld-Trefferredaksjeleden: Aant Hofstra Dirk-Yde Sjaarda Sylvia Hania Hinke Kuiper Meinte Wesselius Klaas Pompstra Freddy Scheltema Durk Okkema Gearard van Asselt Atty Scheltema
2 november 2002

Boek: SDS 50 jier

Der binne noch altiten boeken te krijen oer 50 jier SDS. Mear as 100 siden oer de history fan SDS. Je kinne der alles yn fine oer it begjin fan SDS,  SDS 1, 2, 3, 4, de feteranen, frouljusfuotbal by SDS […]
3 november 2002

SDS C2

SDS C2 2015-2016: Seleksje C2 2015-2016Aiso AgricolaWessel SchraaBartle PostmaJasper BergmansJurjen BoumaReitse SpoelstraEeltsje BootsmaJeffrey van der WerfAlmar HaagsmaJorrit EngelsmaHalbe Willem OveralMichael van der WegRuerd AndringaAnco BervoetsTristan HiemstraArjen SchaapTrainers:  Lieders:Wilco Overal (0515-33114)Remco Bervoets (06-13480378)Pieter de Boer (0610018187)Trainingstiden SDS C2Moandeis 18.00 oereWoansdeis 18.00 […]
4 november 2002

SDS side On-line

It hat wat fuotten yn ‘e ierde hân, mar hjoed is dan de webside fan SDS de loft yngien. De Trefferredaksje hat tegearre mei Wouter Jorritsma hjir oan wurke. Wouter hat meast de opset dien en wy as redaksje hawwe […]
5 november 2002

Wichard Deinum net langer oanfierder

De kommende wike sil SDS 1 op syk moatte nei in nije oanfierder. Wichard Deinum hat oanjûn dat hy der mei stoppet. Oer de reden dêrfan woe hy him noch net útlitte.