Evenementen in december 2022

Weppers tiisdei 6-3
5 maart 2012
SDS League: Algemeen Fons pakt wykpriis!
7 maart 2012

De froulju traine net
Beide damesteams kinne net traine jûn!
Groetnis, Sytze en Bauke

De famkes ek net
Er is vanavond geen trainen voor de meiden van MC1 
Groeten Jacomien

D2 traint ek net
Hoi voetballers,
Vanavond geen trainen in verband met het slechte weer.
Zaterdag spelen we thuis tegen Zeerobben D4 , allemaal om 08:30 uur in de box!
Hans


E3 en E4 gjin trainen
It trainen fan E3 en E1 giet net troch, krije wij troch.

E1 traint wol behalve……..
De trainers fan E1 geane der fan út dat it om 17.00 oere droech wurdt en dat der wol traind wurde kin. De spilers hawwe ûnderwilens in mail krigen mei de ôfspraak dat “at it om 17.00 oere reint giet it net troch”

F-pupillen gjin trainen
In verband met het slechte weer en om te voorkomen dat onze voetballers zaterdag allemaal ziek(???) zijn, zijn voor vanmiddag alle trainingen voor de f-pupillen afgelast. Tsjipke&Hans

Folle fjilden
Komme sneon begjint it allegear wer. Jong en âld de greide yn. Net om de ûnskuldige aaikes te sykjen mar om te fuotbaljen.
Bij SDS binne der safolle thúswedstriden dat der sels ien net troch gean kin.
A1 moast noch ynpast wurde foar sneon (wiene fergetten troch de KNVB) en dat hat ta gefolch dat Da2 sneon net troch giet.

Da2
Wij hawwe justerjûn fan de technyske kommisje te hearen krigen dat Da2 noch net út de kompetysje is. Dat se sneon no net hoege, hat dus neat te krijen mei te min spilers of wat ek mar. It hat mear te meitsjen mei te min fjilden.

KNVB ynformaasje
Op de gearkomst fan trainers en lieders fan jeugdploegen wiene  fragen oer bepaalde saken oangeande wedstriden. Op de KNVB side binne in oantal documinten dy’t fan belang wêze kinne. Jim kinne hjir
in oantal fine. 

Gearkomst
In goeie gearkomst juster mei lieders en trainers. Tal fan erfaringen fan ferskillende trainers en lieders kamen oan de oarder en der waard op in opbouwende wize praten hoe it allegear noch better kin.
Dúdlik wie ek dat de trainingen yn Snits as tige posityf erfaren binne.

SDS-webshop
Douwe-Dirk Reitsma lit ús witte dat der wer SDS-tassen en -rêchsekken te krijen binne. De rêchsekken binne allinnich al in bytsje djoerder wurden.
Dit kinne jim allegear yn de webshop krije:
SDS-Tas: €33,-
SDS-Rugzak: €31,-
SDS-Trainingspak: €42,-
SDS-Polo: €21,-
SDS-Trainingsbroek kort: €18,50
SDS-
Sweater: €25,-
SDS-
Midjack: €47,50
SDS-
Trainingsshirt dry-fit: €21,50
Webshop!
Sjoch ek de link rjochtsunder op dizze webside

SDS League
Jûn hoopje wy de nijste stân hjir op de webside stean te hawwen.

Net siik!
De bikkels fan F4 meie kommende sneon wer los foar de kompetysje. En dat it bikkels binne mei dúdlik wêze. Nim Stef. Moandei wie hy net op skoalle, dus gienen wy der fanút dat Stef siik wie. Hy woe hjir sels neat fan witte; “ik ben niet ziek! Ik ben alleen 16 keer naar de WC geweest………….”

Harsens derby (704)
Huntelaar hie, nei syn botsing mei in ferdediger fan Ingelân ferline wike, best pine yn ‘e kop. Dochs hat hy noch gelok hân:
Verlies je hoofd niet

Harsens derby(705)
“Lóóóóóóóóóóóóóóós!”