Evenementen in december 2022

Weppers moandei 5-3
4 maart 2012
Weppers woansdei 7-3
6 maart 2012

Gearkomst
Jûn om 19.30 sjocht it jeugdbestjoer mei de jeugdtrainers en jeugdlieders foarút nei de kommende kompetysje.

De F’kes gean wer los
Morgen gaan we, na een lange winterstop, weer los met voetbaltrainen. Onder leiding van Tsjipke Okkema (SDS1), Frank Bervoets (C1), Wiebe Heeres (C1), Luuk van der Schaar (D2) en Peter Hoogerwerf (D1) worden morgenmiddag alle F-teams getraind.
15:00 tot 16:00 F5 en F6
16:00 tot 17:00 F3 en F4
17:00 tot 18:00 F1 en F2
F1 traint op maandag (de 2e training) onder leiding van Foeke Reitsma (B1), Jurjen Los (B1) en Ruurd Visser (B1) van 18:00 tot 19:00 uur
F2 traint op maandag (de 2e training) onder leiding van Harm Stremler (SDS1) of Klaas de Jager van 17:00 tot 18:00 uur.
Met vriendelijke groet/ groetnis,
Hans van der Schaar

Balje
Freedtejûn om 19.30 kin der lekker balle wurde troch elkenien dy’t toch noch graach (wer) efkes tsjin in baltsje oantraapje wol.
Der wurdt besocht de kommende wiken mei 7 tsjin 7 te baljen. Der binne al meardere tasizzingen fan “goeie âlden” en te betiid stoppe jongeren.
Dus net op sneon balje mar efkes op freedtejûn dwaande wêze.
Freedtejûn efter de sporthal.

Programma
Fia de Twitter koenen jim it alfêst efkes besjen; it
folledige programma foar kommende sneon.

Debút
De mannen fan F5 en F6 meitsje sneon harren debút yn de kompetysje. Beide ploegjes moatte út. SDS F5 mei om 10.00 út tsjin IJVC F4 en F6 om 10.00 út tsjin VWC F3.

Doelpuntenlist
Oan de top fan de doelpuntenlist feroaret de lêste wiken net folle. Sjoch
hjir.

Dooitze
Kommende tongersdei is Dooitze der net troch in kursus, mar Hendrika is der wol.

Goed wykein hân
Hendrik Eringa lit ús fanút Spannum witte in goed wykein hân te hawwen. Hy hat freed dan ek de heechnedige foarsoarchmaatregelen nommen:
Hij: Zullen we er eens een mooi weekend van maken?
Zij: Da’s een fantastisch idee !
Hij: Goed, dan zien we elkaar maandag weer !!

Harsens derby(703)
Dit hawwe wy yn skoften net mear sjoen. Mei it eins noch wol wat Steinthor Freyr Thorsteinsson hjir docht?


Letter miskien wol mear!