Weppers woansdei 6-5

Befrijdingsweppers
4 mei 2009
Kroechrinnerswepperke
5 mei 2009

Traine
Hierbij geef ik, via Lody, even door dat de A1 junioren en de B1 junioren  vanavond trainen om 19:00.
Als U dit even op de site kan zetten.
Mvg,
Jarco Pompstra

Programma
Op dizze woansdei is der ek al in programma. De futsallers fan SDS 2 moatte
om 20.30 oere balje tsjin ZVF 2. Yn de sporthal yn Easterein. De soannen fan de heiten en memmen fan E4 reizgje ôf nei Wytmarsum. Mulier E2 stiet op it programma. Dat begjint om 18.30 oere.

SDS 3 derop út!
It giet oan!! Sds 3 houdt voor alle spelers die dit seizoen regelmatig bij ons hebben gespeeld zaterdag 9 mei vanaf 6 uur een feestavond. De selectie voor het feest van zaterdag is: 
Andrew, Jan, Sjoerd van Beem, Sjoerd Rispens, Jentsje, Sybren, Stefan, Eeltsje, Hjalmar, Ronny, Mark, Peter, Jeroen, Arjen, Remco, Ralph, Willem, Pieter, Hendrik E., Steffen, Ids, Bote, Gerlof Jan, Gerlof Obet, Gerrit F., Pytrik, Anco, Geert D., Bauke, Sietse, Jelle de Jong, Harm Abma en Friso Albada.  
Mocht je niet in staat zijn om mee te kunnen/willen, dan even afmelden (voor a.s. donderdag) bij Jan Stenekes: 0628068051.
Iedereen wordt verwacht in de Jimbar om 18:00. Er zal hier een hapje en een drankje genuttigd worden. Kosten voor dit gebeuren zullen 20,- euro per persoon zijn. tot dan!!
Groeten Lijders sds 3


Noch betelje
Bij het opmaken van de jaarcijfers zijn we er achter gekomen dat er in de selectie van SDS3 nog enige personen zijn die nog moeten betalen voor de grote club actie en voor de club van 50 (totaal 15 EUR). Zouden betrefende personen hier rekening mee kunnen houden en dit a.s. zaterdag ook even mee kunnen nemen!! Bij voorbaat dank. 
Groeten Lijders sds 3

Elk syn plak

Snein wie it Jimbar10jierkeatstoernooi. It wie reedlik fris waar, mar dêr hie Popko Wijnia gjin lêst fan. Hij siet foaroan yn de nije skijboks. Dat er it keatsen net sjen koe omdat beammen it útsicht belemmerje, makket fansels neat út. Yn algemiene sin hâlde minsken yn skijboksen mear fan gesellichheid as fan de oanbeane sport. 

Cambuur
Cambuur sit yn de neikompetysje en ek wij binne dêr bliid mei. Hoe’t it no allegear fierder giet is lestich út te lizzen
want it sit sa as gewoanlik wer dreech yn elkoar. Wij kamen op dizze side wol in dúdlik ferhaal tsjin hoe’t it allegear fierder giet.

Eardere trainers suksesfol
De resultaten fan in oantal eks trainers fan SDS dy meie der wêze. Kees Jansen hellet mei Warga de neikompetysje, Klaas Dijkstra docht mei Broekster Boys it selde en Lykle Bleekveld hâldt Nijlân yn de twadde klasse. Goed dien mannen!

WK
Wat in daferend succes wie de earste editie fan it Pré WK. Mar leafst 13 man stiene sûn en wol op it foutbalfjild fan Wommels. Derneist mut seint wurre dat der nog in ploeg fan 12 minsken op it fjild stiene te trainen foar it WK fan Wommels. Fansels roppe sulke getalen wol emoties/trots op bij de directieleden fan it WK.
Mar wat foel der dizze earste editie fan it pré WK op?
– Jacob Klaas hat 6 ballen rekken, 4x in No-Look Crossball op de tennisbaan en 5(?!)x in moaie trap yn de sleat.
– Sels Dûtsers kinne net op keatskounnen balje
– Eeltje hat 2 panna’s incasseert en sil nog foar it WK mei in collectebus bij de doarren lans foar in nije “lûkbroek”
– “Echte Ajax fans blieuwe 2 dagen siik thûs nei san wedstriid as ôfrune snein” Althans Mark
– Der hie gjin ien Bôte ûtlein wer de W yn WK foar stie
– Tsjipke hie untwenningsferskijnselen en is efkes pittig op de Wommelser pijnbank leint
– Jelmer hat “feeling” mei minsken die harren namme mei in H begjinne
– Dus de Haitsma’s kinne wol 2 minuten stil wêse!?
It debut fan it Pré WK hie alles wat in goeie wedstriid yn sich mat hawwe. Uteindelijk won team Henk, Jelmer, Sjoerd R., Jacob Klaas, Eeltje en Hendrik E dik ferstjinne mei in moaie in oanfal oer 2 skyven. Oansjoent der tongersdei wer trainen is sil it earst folgende pré WK mandei oer in wike plak fyne om 19:30 op ut foutbalfjild.
Bij dizze wolle wij jimme namens de WK Directie nog tige tanke foar de denderende opkomst
Namens de WK Directie,
Hendrik Engbrenghof

Gjin fertrouen
Yn Easterein bin der inkelden dy ’t net bot fertrouen hawwe yn in goeie ôfrin foar SC Heerenveen yn de bekerfinale. Sy hawwe harren Heerenveensjurtsje dan ek mar op Marktplaats setten………….(klik hjir).

SDS League
Jûn hjir wer de nijste stân.

Schwalbe
Dizze spiler jout ta dat hy him skuldich makke hat oan in schwalbe. Neffens ús hie der it ek dreech ûntkenne kinnen: