Befrijdingsweppers

Weppers moandei 4-5
3 mei 2009
Weppers woansdei 6-5
5 mei 2009

D2
er is vanavond GEEN trainen voor de D2.
donderdag moeten we voetballen tegen franeker.
aanvang 19.00, vertrek 18.00.
voor info, bel janbouke of berry.

boudewijn

 

Net traine-wol traine
Der wurdt jûn net treend. (kinne we efkes nei Harkema of Drachten) Tongersdei trene we samen mei it twadde om 20.00 oere.
Klaas Okkema is al drok mei de tariedings.
Dick

Net traine

Der is jûn gjin trainen foar C1, tongersdei wol wer. 
Auke

 

Stil
Toernooi direkteur
Hendrik E. joech juster noch oan dat it Wk noch net begjinne koe. Dat de belangstelling grut is, waard juster wol dúdlik bij de foarronde. Mar leafst 28 man kamen mei de kicks nei it sportfjild, foarhinne fuotbalfjild yn Wommels. En neist lekker balje koene se dizze kear ek oefenje op mar leafst twa minuten stil wêze. En dat slagge op yndrukwekkende wize. Ja sels…. wiene stil.
Moarn hjir in útgebreid ferslach.

 

Net fergetten

Ek yn Burgum binne se Floris noch net fergetten. Sneon pronkte hij op de foarkant fan it programmaboekje. En hij hâldt trije man dwaande, sa te sjen.

Gjin trainen
Er is op 5 mei geen training voor de C2-junioaren, 
m.v.g.
Bote Strikwerda

 

Kaarten oer
Troch omstandigheden binne der 2 kaarten oer foar 10 maaie, de Greidehoeke rintocht. Wa wol dizze tocht rinne en hat gjin kaarten? Skilje 332500.
 

Heale finale beker
Jûn wurde de heale finales spile foar de amateurbeker. Der sit noch ien SDS’er yn de beker. Douwe-Dirk Reitsma flagget jûn namelijk by Harkemase Boys-ACV. Dizze wedstryd begjint om 19.30. De oare heale finale giet tusken Drachtster Boys en  SC Joure.

Slotmiddei jeugd
Hallo jongens en meisjes,
Zoals jullie gewend zijn organiseert de jeugdcommissie van SDS ook aan het eind van dit seizoen een slotavond voor de D, E en F-pupillen. Dit jaar alweer voor de 4e keer!!
Je wordt op vrijdag 8 mei a.s. om uiterlijk 16.15 uur verwacht op het Sportpark ‘de Skoalleseize’ in Easterein. We beginnen om 16.30 uur en om ongeveer 19.30 uur is het afgelopen.
Het programma is ongeveer gelijk aan vorig jaar, maar deze keer mogen jullie ook laten zien hoe hard jullie kunnen schieten. We hebben namelijk een echte snelheidsmeter!! Of jullie niet alleen hard maar ook zuiver kunnen schieten kunnen jullie laten zien bij het penalty schieten op de keepers van het 1e en 2e. Wie wint dit jaar de wisselbeker? En natuurlijk krijgen jullie tussendoor patat met drinken.
Wij als jeugd- en technische commissie van SDS nodigen jou van harte uit en wij hopen ook deze keer weer op een grote opkomst.
Tot 8 mei!!!!
Jeugd- en technische commissie SDS

Segway
Sjoerd van Beem hat noch altiten in probleem. Hy hat allemachtige skythakken en no is it hjoed Befrijdingsdei en moat der wer de hiele dei troch 058 slenterje. Wy hawwe in oplossing foar him fûn(klik
hjir). 

Eigen goal?
It liket in gewoane goal, mar wy fertinke de keeper derfan dat der stekpenningen oannommen hat: