Kroechrinnerswepperke

Weppers woansdei 6-5
5 mei 2009
SDS League: Postma nimt kop wer oer!
7 mei 2009

De 5 kroechrinners

It docht bliken dat de 5 jonges op dizze foto net allinne yn de kroech sieten. Want fan de folgende minsken krigen wij in reaksje.

Goedemorgen,
Ik denk dat het de volgende heren zijn:
Van links naar rechts Dirk de Jong, Tjipke Klaas Overal,Durk Yde Sjaarda,Hendrik Kuiper en Marten Faber
Groeten van Wicky

Goedemiddag,
Marten Faber, Hendrik Kuiper, Durk yde Sjaarda, Tjipke Okkema
Groet, Jacob

Hey Willem,
Ik soe echt net witte wa dit binne, mar it is wol in prachtige foto. Is disse foto ek te bestellen?
Groetnis Dirk

It kwintet dat 4/5 op de webside stiet is neffens my:
Fan links nei rjochts:
Durk de Jong, Tsjipke Klaas, ?????, Hendrik Kuiper en Marten Faber.
Earst tocht ik by de ???? , Dirk Yde, mar ik leau net dat dat kloppet.
Gr. Immie

Haha kin hast net misse;
Fan l.n.r.: Dirk de Jong, Tsjipke-KLaas Okkema, Dirk-Yde Sjaarda, Hendrik Kuiper en Marten Faber!
Wat in leave jonkjes wiene it doe noch (no ek noch wol hjer ), mar hjeartieds noch netsjes oan’e cola!
Groetnis, Margriet

Dirk kriete de Jong
Tsjipke klaas Hokkema
Dirk-yde behaarde Baarda
Hendrik Kuiper kuipie vol
Marten Fabert stille genieter
Ohhh ja,stean zelf achter de bar skonk die jongens toen nog cola yn mei extra prik.
Groetnis Samme

Minsken,
in kwintet is miskien wat te folle frege, mar yn it trio oan de rjochter kant mien ik (fan út it midden nei rjochts) Durk Yde Sjaarda, Hindrik Kuiper en Marten Faber te herkennen; it mantsje alhiel lofts soe in Duipmanstje wêze kinne. En as je dit kwartet hawwe: makket Gerard van Asselt it kwintet fol? (hat dan wol in smeller kopke krigen!)
Groetnis,
Fedde Wiersma

MOARN!
De laatste is,Durk Casper
Groetnis
Jacob