Weppers woansdei 6-11

Weppers tiisdei 5-11
4 november 2013
Weppers tongersdei 7-11
6 november 2013

Trainen woansdei
Op it trainingsfjild foar de boksen kin net traind wurde, efter de sporthal wol
(it bestjoer)

Gjin trainen

In verband met drukte en wegens het slechte veld zal de D3 vandaag niet trainen.

Gr. Ayanle Barkat
 

Easterlittens D1 – SDS D2  

De derby tsjin Easterlittens stie ofrune sneon op it programma. Dizze mannen hiene al hun wedstryden noch wun en stiene dus mei boppe oan. It soe wolris in dreech potsje wurde kinne. It wie ek fuort dudlik dat Easterlittens in hiele goeie ploech hie. SDS begun ek te slap en it waard yn ‘e 8 minut al 1 – 0 troch in ofwaaid skot dat oer Jeffrey hinne fleech. In tsjinfaller mar de kopkes gongen by SDS net omleech. De mouwen waarden opstrupt en der waard fjochte foar eltse meter. Easterlittens bliuwde wol de bettere ploech, mar it waard hun net makkelik makke. Yn ’e 23e minut waard it 2 – 0 troch in skot fan krekt buten de 16 meter.

Dit wie ek de reststan. De twadde helte wie beslist net min fan SDS. De jongens bliuwden fjochtsjen, mar koene net foarkomme dat it dochs noch in grutte utslach waard, 6 – 0.  Persoanlik tink ik in iets te grutte utslach, mar wol in terjochte oerwinning foar Easterlittens.

Ferlieze tsjin miskien wol de sterkste en beste ploech ut dizze kompetysje is beslist gjin skande. Dudlik is wol dat der hieltiid mear fuotbal yn ‘e ploech komt. At we sa troch gean en de kopkes bliuwe omheech, dan pakke we straks punten.

Theo.

SDS League
Moarn kinne jim hjir de nijste stân fan de SDS-League besjen.

Muzyk

Sneon nei de wedstriid fan D1 galmde de mzuyk ús temjitte. De jonges út dat team rûnen hast allegear mei harren mobile rûn en lieten ús lekker meigenietsje mei harren muzyk. En wêr’t muzyk is, komme ek froulju……

Woansdeitejûn sealfuotbaljûn
Jûn hoefe de sealfuotballers fan SDS 1 net yn de seal te fuotbaljen. Dat betekent dat de seal yn Easterein frij is. Mocht der in team fan SDS jûn fanôf 20.30 in oerke sealfuotballe wolle dan kin der maild wurde nei
info@vv-sds.nl.

Klaverjasse
Zondag a.s vindt er een klaverjastoernooi plaats in de Jimbar. Aanvang 14.30 met vleesprijzen voor de winnaars. 
Uiteindelijk gaan we deze winter 5 edities houden en zal er een klassement opgesteld worden, waarbij geldprijzen voor de winnaars in het verschiet liggen!! 
Wil je zondag graag deelnemen dan kan je je opgeven in de Jimbar(daar hangt een formulier) of bij Eeltje Postma, of Gertjan Hessels 
Eeltje Postma 06-10927368
Gertjan Hessels 06-20344147
Wij hopen jullie zondag te zien!!


Harsens derby(1150)
Jûn gjin sealfuotbal dus fan de sealfuotballers fan SDS 1. Spitich, want dit hienen wy Johan Heerma wol sjen dwaan wollen: