Weppers woansdei 30-1

Weppers tiisdei 29-1
28 januari 2008
Weppers tongersdei 31-1
29 januari 2008

SDS-froulju
De SDS-froulju treffe it mar. No ’t de seal jûn net brûkt wurdt om ’t SDS-futsal 1 frij is meie sy jûn binnen traine. Sy traine fanôf 20.30.

Keeperstrainen
Anne Brouwer hat justerjûn foar it earst keeperstrainen jûn. Hy naam Jaap, Kasper, Marten, Harm-Jan en Remco aardich ûnder hannen. Oan de smoarchte fan de klean te sjen is it goed befallen.

Futsal: SDS 3 wint
SDS 3 futsal heeft gisteren gewonnnen te RES! Het stond lange tijd 4-4, maar in de laatste minuut vond SDS het genoeg. Door doelpunten van Johan en Pieter werd het 4-6, de andere doelpunten kwamen van Harm, Harm, Johan en Pieter!
Harm-Auke Dijkstra


Stoffel
Mochten jim Stoffel Bouma de kommende dagen troch Easterein fytsen sjen mei in pylk en bôge op de rêch dan moatte jim net ferbaasd wêze. It hat grutte kâns dat hij meidocht yn de
raazje dy’t yn Belgie begûn is. Wij witte net at de mollen hjir ek lêst fan krije.

Alves
Wij krije suver wat begrutsjen mei
Alves.  Wij witte ek net at it allegear wol wier is. Dêrom gyngen wij op ûndersyk út en seagen efkes hoe’t it yn Belo Horinzonte tagiet op meinammen skoallen:
Ten gevolge van de hoge werkloosheid, de armoede, het drugs- en drankmisbruik en het feit dat kinderen maar halve dagen naar (de gratis openbare) school gaan, zwerven duizenden kinderen permanent (zo’n 500) of dagelijks op straat.

Waarbenjij
Wij binne tige wiis mei de prachtige ferhalen fan Dirk Yde Sjaarda út Australie en aansens Nij Selân. In kolumnist yn it blêd Spits tinkt dêr hiel oars oer. Sjoch
hjir.

Donkey-kick
Juster koenen jim hjir it saneamde flearmûsdoelpunt sjen. Yn de jierren 70 skoorde Coventry City ea út in frije traap nei in saneamde ezelskop(Donkey-kick). Ek dit doelpunt hie ôfkeurd wurde moatten om ’t de spiler de frije traap yn 2 kear nimt. Dochs bliuwt de goal unyk.