Weppers woansdei 3-10

Weppers tiisdei 2-10
1 oktober 2012
Bistedeiweppers
3 oktober 2012
Alles ôflast
De trainingen kunnen woensdag niet doorgaan.
Het Bestuur.

Fuort
Zaterdag is het keeperbroekje van E2 kwijt
geraakt, zij zaten in box 6. Heeft misschien
een ander team het broekje meegenomen?
Volgens mij zat er ook een F4 tegelijk
in de box.
Gr Alie

Treffer
Wy binne alwer drok dwaande mei de nije Treffer. Hawwe je noch wat mail it dan foar kommende snein nei detreffer@vv-sds.nl.

Woansdeitejûn sealfuotbaljûn
De sealfuotballers fan SDS1 meie jûn ek wer los. Sy fuotbalje om 19.55 út tsjin Haskerland 4.

OFK
Mei dit waar tink je fansels oan sealfuotbaljen en sa kom je op it Iepen Frysk Kampioenskip(OFK) sealfuotbaljen. Dit sil begjin jannewari wer ferspile wurde yn Frjentsjer. Jim kinne der hjir alles oer lêze.

SDS League
As it allegear wat meisit dan hinget moarntejûn de nijste stân fan de SDS League yn de SDS-kantine.

Harsens derby(852)
Alderaardichste penalty, mar de keeper trapet der net yn: