Weppers woansdei 26-10

Weppers tiisdei 25-10
24 oktober 2011
SDS League: Elf van Delf pakke wykpriis!
26 oktober 2011

Help Team E1 aan een teamauto
Kent heeft een team auto ontworpen voor het E1 team van SDS. Nu kunnen wij deze auto winnen door veel stemmen op het ontwerp te krijgen. We mogen de auto dan voor een jaar gebruiken om het team te vervoeren.
Dus help E1 en klik  hier en stem. (iedere dag t/m 30 oktober).


SDS-League
Wy ferwachtsje hjoed de nijste stan fan de SDS League klear te hawwen foar it donker wurdt, mar binne noch drok dwaande Eeltsje Postma syn punten nei te tellen.

Penalty Tsjipke (3)
Moandei tochten wy dat jim hjir de penalty sjen koenen dy ’t Tsjipke makke tsjin Harkemase Boys 1, mar dat wie dus net sa. No kinne jim him wol sjen:

Mei tank oan BvB

Út de kabine
Der binne ferskeidene nammen yn omrin foar de fuotbalkantine fan vv SDS. Sa is dêr “it ferieningsgebou”, “de keatskantine” of gewoanwei “de kantine”. Sûnt ôfrûne sneon is der in namme by kaam. Doe ’t ien oan Timen de Boer fan F5 frege wêr ’t hy al dat snobbersguod wei hy, antwurde hy; “út de kabine!”

Minne skeids
Fansels is der wolris in sneon dat je in skiedsrjochter net al te best fine.
Dizze wie allinnich wol hiel “min”.

Harsens derby (595)
Justerjûn hawwe SDS A1 en SDS 2 tegeare traind. Sy begienen mei in net te ferjitten aspekt fan in fuotbalwedstryd: