Weppers woansdei 23-6

SDS WK-League (nei 36 wedstriden)
22 juni 2010
SDS WK-League (nei 40 wedstriden)
23 juni 2010

Kompetysje-yndielingen
Juster koenen jim hjir de nije kompetysje-yndeiling fan SDS 1 fine. Der binne fansels noch folle mear yndielingen bekend fan standaardteams en teams dy ’t yn de Divisies spylje.
Hjir kinne jim al dy yndielingen fine.

SDS-webshop

Hallo SDS-ers,
Vanaf heden kan je de kledinglijn van SDS bestellen via de site van SDS.
Webshop!
Kijk eens rond, en bestel wat je wil hebben.
Hou er rekening mee dat de levertijd ongeveer eind september zal zijn. 
groetjes, HB-SDS

Neat mist
Ôfrûne sneon wie de wedstryd Nederlân – Japan net altiten like maklik te folgjen yn de feesttinte yn Wommels. Mar sy hawwe net folle mist:
Rafael van der Vaart spreidstand
Ynderdaad, want dat diel fan Van der Vaart koenen wy al……

Inleveren materialen
Willen de leiders en trainers, die nog in bezit zijn van materialen zoals passen, sleutels, voetballen, shirts, enz., deze voor 21 juni a.s (jajuster dus) inleveren bij W.Twijnstra.
Mocht dit niet mogelijk zijn, willen jullie dan kontakt met mij opnemen hetzij telefonisch 0515-332570 of via e-mail:w.twijnstra@home.nl.
Met vriendelijke groet,
Willem Twijnstra, De Ljits 1, 8734 HL Easterein.

WK
Jûn wer it Wommelser Kampioenskip. It begjint om 20.00 op it skopfjild fan Wommels.

Harsens derby (238)
Hie Ingelân boppe Súd-Korea lein en kommunistysk west dan hie it best sa wêze kinnen dat keeper Green de bal yn de earste wedstryd hielendal net fleane liet op de nasjonale tillevysje:Letter miskien wol mear!