SDS WK-League (nei 36 wedstriden)

Weppers tiisdei 22-6
21 juni 2010
Weppers woansdei 23-6
23 juni 2010

Hjir de nijste stân fan de SDS WK-League nei 36 wedstriden.
De punten fan de lannen dy ’t trochgean (Uruguay, Mexico, Argentinië en Zuid-Korea) sitte der no ek by.
Der wienen 4 dy ’t Mexico en Uruguay troch hienen. De earste 2 yn dizze stân, Jan Strikwerda en Lieuwe Jan Yntema. Net ien hie alle 4 8e-finalisten goed.

Jacob Plantinga stiet no stiif ûnderoan en Immie Kamstra hjir krekt boppe. Sy hienen net ien fan de 8e-finalisten goed.

1 Aant Hofstra Wommels 210
2 Tom & Pieter Wommels 200
3 Anke van Asselt Wommels 190
4 Jan Mulder Waaksens 185
5 Feike Jorritsma Easterein 185
6 Hammie Westra Wommels 180
7 Jan Strikwerda Easterein 180
8 Jelle Wiersma Wommels 180
9 Robert Sybesma Easterein 170
10 Syb Overal Easterein 170
11 Bas van der Weij Easterein 170
12 Lieuwe-Jan Yntema Wommels 170
13 Bote Strikwerda Spannum 170
14 Bauke Dijkstra Easterein 165
15 Arjan Posthumus Wommels 165
16 Jan Simon Jelsma Easterein 165
17 Jelte-Pieter Dijkstra Easterein 160
18 Douwe Durk Reitsma Easterein 155
19 Klaas-Bouke Faber Wommels 155
20 Tsjipke Okkema Wommels 155
21 Geartsje Klaversma Wommels 155
22 Seriette Strikwerda Spannum 155
23 Lisanne Stenekes Easterein 155
24 Dooitze”Altyd Boppeoan”Nauta Stiens 150
25 De Sippenserboys (fam. De Hoop) Wommels 150
26 Trienus de Jong Lollum 150
27 Meinte Wesselius Wommels 150
28 Peter Sijbesma Easterein 150
29 Jaap Toering Wommels 150
30 Kees Adema Berlyn 145
31 Foeke Reitsma Easterein 145
32 Wilma Sjaarda Easterein 145
33 Jesse Noordmans Spannum 145
34 Rixt/Reino Wommels 145
35 Jacob van Wieren Wommels 145
36 Pieter Kamstra Easterein 145
37 Ids de Boer Grins 140
38 Andrew Feijten Easterein 140
39 Martin Rienstra Wommels 140
40 Ate Feike de Boer Wommels 140
41 Jeroen Brouwer Wommels 140
42 Sjoerd van Beem Wommels 140
43 Jan-Klaas Faber Wommels 135
44 Hendrik Eringa Spannum 135
45 Johan Delfsma Wommels 135
46 Bauke Jan Plantinga Easterein 135
47 Jan Stenekes Easterein 135
48 Jan-Thomas Faber Wommels 130
49 Paul Reitsma Wommels 125
50 Willem Wijnia Wommels 125
51 Hessel Yntema Wommels 125
52 Ruurd Boorsma Ljouwert 125
53 Sytze Kooistra Wommels  120
54 Lolke Hofstra Wommels 120
55 Hendrik de Jong Wommels 115
56 Igor Kalinowski Wommels 115
57 Esther Hoitenga Wommels 110
58 Henk Postma Wommels 110
59 Gearard Posthumus Heerenveen 100
60 Boudewijn Kramer Easterein 95
61 Anne Stenekes Wommels 95
62 Klaas Dijkstra Ljouwert 95
63 Immie Kamstra Hinnaard 70
64 Jacob Plantinga Easterein 65