Weppers woansdei 23-2

Weppers tiisdei 22-2
22 februari 2011
Weppers tongersdei 24-2
23 februari 2011

Trainen giet net troch
Vanavond
geen trainen de A en B junioren

Groetjes Lodi

Sealtrainen SDS-froulju
Y.f.m. de hurde fjilden traine de beide SDS-frouljusteams jûn yn de seal fanôf 20.30.
Allegear efkes in eurootsje meinimme.
Bauke Dijkstra

Oefene
SDS 2 hat moandeitejûn oefene tsjin Sneek/Wit-Zwart A1 op kuenstgers. SDS 2 ferlear mei 3-1. De ienige SDS-goal yn Snits waard makke troch Dirk-Yde.

Woansdeitejûn sealfuotbaljûn?
De sealfuotballers fan SDS 1 en 2 binne dizze wike frij.

Midsimmercup 2011
Ek dit jier sil der wer om de Midsimmercup striden wurde yn Dronryp. Dit jier sil it 5 tsjin 5-toernoai plak fine op sneon 11 juny.

Harsens derby(410)
Jaap Toering skynt moarn net traine te kinnen. Hy is fêst nei in spesjale koptraining.: