Weppers woansdei 21-5

Freed slotjûn SDS-jeugd
21 mei 2014
Teloarstellende weppers
21 mei 2014

G.n.t.

En foar de tigste x giet de A1 wer net troch.
Gavc hat te min.
No binne we meie en ha we nog mar 13 wedstrieden fuotballe.
En we moatte nog 5, yn 10 dagen, want dan binne we al juni en kin d’r hjir net mear spiele wurre.
Hoe sil de bond dat oplosse.
It is net te leauwen.
En ’t ergste is ’t nog foar “mien” jongens, nog mar 2 x ferlen dit seisoen, en straks GJIN kampioen.
Belachelijk.
Boudewijn

SDS B1 – Sparta-Deinum B1 staakt
SDS B1 stie juster mei 2-1 foar doe ’t de wedstryd tsjin koprinner Sparta-Deinum B1 staakt waard y.f.m. it minne waar. Der wienen doe noch sa ’n 15 minuten te spyljen. SDS stiet dus foar, mar sil noch in hiele dobber krije om de stân sa te hâlden as de Deinumers foar in kertierke nei Easterein komme meie.

Frouljusprogramma jûn
Jûn steane der ek wer twa fuotbalwedstriden op it programma yn Easterein. It giet om in wedstryd fan de famkes fan MC1 en de froulju fan Vr.1. De muoite wurdich om efkes te sjen tochten wy sa:

Wo. 21-mei  19:00 SDS VR1 – SC Berlikum VR2
Wo. 21-mei  19:30 SDS MC1 – L. Zwaluwen MC1

Tongersdei SDS A1 – GAVC A1
De selectie voor SDS-A1 tegen GAVC A1 is als volgt ;
Bouke, Jelle, Wiebe, Jurjen, Martijn, Allert, Teun, Almar, Pieter de V, Haptamu, Gerwin, Foeke, Pieter S.
ass.scheidsrechter ; Klaas.
18.15 aanwezig, 19.00 voetballen.
Boudewijn


Beste lieders…
 

De lêste wedstriden binne of wurrde noch spiele en dan sit it foutbalseizoen 2013/ 2014 der ek alwer op.

Sa as elk jier moatte ek no de paskes nei de lêste wedstriid wer ynlevere wurrde..ALLEGEARRE !!!! ek al binne je oar jier wer lieder!!!!!

Dit kin oant 31 maaie op it wedstriidsecretariaat op skoalleseize en dernei meie jimme se by Jacob en Tina yn Reahûs bringe op’e Pastoor ten Bokumstrjitte nr 15

Alfest betanke foar jimme snelle meiwurking 

It bestjoer

 

Ôfmelde!!!

We hoopje fansels dat jimme it sa nei jimme sin ha by SDS dat we gjin ôfmeldings krije..

Mar mochten jim dochs stopje wolle/moatte dan moat dit foar 31 maaie!!!

Dit kin net fia in lieder, trainer of tillefoan!!!!!!

Ôfmelden kin allinich fia de side en it kopke oan/ôfmelde. 

It Bestjoer.

Midsimmercup
Op sneon 7 juny wurdt de Midsimmercup wer ferspile yn Dronryp. Ek guon SDS’ers sille hjir wer hinne. Nije wike mear hjir oer.

Peppi & Kokki
“Heit? Wêrom meie wy net efkes fuotbalje op dat lytse fjildsje?”
“Dat gêrs is noch net sa lang lyn ynsiedde en is noch koart en moat earst noch groeie foar ’t wy dêr wer op fuotbalje meie”
“Mar wêrom? As ik krekt by de kapper west bin dan mei ik dochs ek lyk wer alles dwaan??………” 

Harsens derby(1279)
Spesjaal foar Ayanle: