Weppers woansdei 2-2

Weppers tiisdei 1-2
31 januari 2011
Weppers tongersdei 3-2
2 februari 2011

A en B gjin trainen
De A en B junioren hebben vanavond geen training. Maandag weer wel. 
groetjes, Lody

Trainingsseleksje foar SDS 1
Tongersdeitejûn traint SDS 1 wer gewoan op de fjilden yn Easterein om 19.45 oere. Hjirûnder folget de seleksje foar dizze training. De spilers dy der net besteane kinne mei de B-seleksje mei te squashen.
Sy geane tongersdei fuort om 18.00 oere út Easterein wei rjochting Snits.

Dit is de seleksje de training foar tongersdei:
1. Jaap
2. Marten
3. Redmer
4. Arjan P.
5. Kristian
6. Feiko
7. Grietzen
8. Erik
9. Jacob-Klaas
10. Feite
11. Harm
12. Jort
13. Ewout
14. Wytze
15. Skelte
16. Jelmer

Gjin transfer

Teloarstellend foar Sytse Hibma is fansels dat syn transfer nei LZ 8 net troch giet.  Wij kamen syn reaksje tsjin op twitter. Freedtemiddei sette hij mei syn
saakwaarnimmer ôf nei Ljouwert om it út te ûnderhanneljen. Wij hawwe begrepen dat de saakwaarnimmer it ferkearde antwurd joech op de fraach wat fan spiler Sytse wie:
“Hij hat it talint fan Breuer en de mentaliteit fan Dost”.

It petear wie dêrnei gau dien.

SDS C1 sil te oefenjen
A.s zaterdag heeft sds c1 een oefenwedstrijd sneek wit zwart c2. De wedstrijd begint om 12.00. Afzeggingen voor deze wedstrijd voor donderdagavond 20.00 bij de leiders sds c1.
Ps vrijdagavond trainen…..!!!!!!!!!!! 
Jan Los

Woansdeitejûn sealfuotbaljûn
SDS 1 mei jûn thús sealfuotbalje tsjin De Herauten 2. Jaap, Feite, Tsjipke, Jelle, Freek, Wytze en Willem fuotbalje dêr om 20.30.

Sealtraine
SDS 4, 5 en 6 traine jûn yn de seal fan 21.30 oan ’t 22.30. Allegear efkes in eurootsje meinimme.

Harsens derby(392)

Hjir binne in soad aardige ferskes op te betinken: