Weppers tongersdei 3-2

Weppers woansdei 2-2
1 februari 2011
Weppers freed 4-3
3 februari 2011

50 Jier

In heuglike dei foar Stoffel Bouma. Dizze bussjoffeur is hjoed 50 jier wurden. Fan herte lokwinske.

Seal: SDS 1 wint
SDS 1 hat justerjûn mei 8-4 wûn fan De Herauten 2. It tempo lei aardich heech justerj6un. SDS kaam mei 3-1 foar, nei mei 1-0 efter stien te hawwen. Nei 2 snelle kounters waard it noch foar de rêst wer 3-3 lyk en koe it noch alle kanten op. Yn de twadde helte spile SDS 1 wat effektiver en wûn úteinlik mei 8-4. De goals wienen fan Freek(2x), Tsjipke(2x), Willem(2x), Wytze en Jelle.

Traind
Tsjipke Okkema en Jacob van Wieren kinne fannejûn net traine dus mochten juster mei de A’s meitraine. No dit net trochgie moast der wat oars betocht wurde. Tsjipke koe moai sealfuotbalje. En Jacob? Dy hat flagge. Sjapoo!

Oefenje
Da 1 sil oefenje. Sneon 12 febrewaris:
hoi  
ik heb een oefenwedstrijd geregeld tegen dames franeker ze spelen in de zelfde klasse als ons,
de wedstrijd is zaterdag 12 februari om 12 uur we vertrekken om half elf 
groeten van jullie altijd enthousiaste leider
pieter

Standen
Der is wer
in oersicht bij útslaggen en standen. Utslaggen binne der net folle en standen binne âld. Dochs steane der ek wat nije dingen op. Sa as de nije yndieling fan de D 7 tallen. Wij seagen ek noch efkes nei E1. Dat binne entoesjaste jonges dy’t op fuotbal sitte en sij mochten fan de KNVB 5 kear fuotbalje yn it earste diel fan de kompetysje.

Nije yndielingen Fen E teams
De nije yndielingen fan E en F teams binne der noch net. Op moandei 7 febrewaris is der noch yn yndielingsjûn foar dizze regio wêr’t klups harren winsken oanjaan kinne.

Traine
‘De JC/TC jeugd SDS laat weten dat a.s. maandag, 7 februari, de jeugdtrainingen officieel weer beginnen.
Sommige teams zijn al los, andere hebben nog zaalactiviteiten of afspraken op kunstgras.
Daarom ook verzoek aan de trainers / leiders: laat je team duidelijk weten wat het plan is!
5 maart begint de veldcompetitie weer, het weekeinde daarvoor (26 feb.) zijn er ook inhaalwedstrijden gepland.
Met sportieve groet, SDS Jeugdcommissie.’

Harsens derby(393)
Mocht SDS 1 sneon út fuotbalje moatte út tsjin Broekster Boys 1 en it hat al in bytsje ferzen dan moatte sy al de goeie skuon meinimme: