Weppers woansdei 2-11

Weppers tiisdei 1-11
1 november 2011
Weppers tongersdei 3-11
2 november 2011

Ledengearkomst

Jûn komme alle leden fan SDS wer bijelkoar om te praten oer it gean en stean fan SDS. Der trede bestjoersleden ôf en der komme nije bestjoersleden yn byld. Dit is
de wurklist foar jûn en dy wykt op punt 11 wat ôf fan de Treffer-publikaasje. 20.00 oere begjint it.

Ferslach
De mannen fan SDS 5 (op Lieuwe Meijer nei) sitte alle dagen út te sjen nei it ferslach fan Ternaard 3 – SDS 5. Sij freegje harren ôf at de wepmasters it efterútholden ha. Of soe  it sa wêze dat de skriuwer noch net oan it skriuwen west hat. Mocht dat sa wêze is it foarútsjoch net goed hawwe wij fernommen: sneon wiksel en 90 minuten waarmdrave.

1ste perioade 2de klasse
Justerjûn is Balk BCV spile. It is 1-1 wurden. BCV moat nei mei 6-0 winne fan ONT om de perioade te pakken. Oars is Balk perioade kampioen.

Harsens derby (601)
By Ajax fûnen sy him net goed genôch as jim snappe wat ik Bodul…….