Weppers tiisdei 1-11

Sealtrainen jeugd
1 november 2011
Weppers woansdei 2-11
1 november 2011

Seleksje SDS 4
Voor de wedstrijd van morgenavond tussen SDS 4 tegen Scharnegoutum 3 worden de volgende mensen verwacht:
Bram van Beem, Bram Strubbe, Steffen, Broer Jacob, Gertjan, Sytse, Pytrick, Igor, Peter, Thomas, Eeltje, Wouter Jan, Martijn, Doede Kooistra, Doede Sijzeling, Jelmer en Gerrit Kooistra!
Fuort: 18:45
Fuotbalje: 19:30

9.99

Jan Stenekes woe juster in kear mei in blomke thúskomme. Hij gie nei Jumbo en seach dêr in moaie plant stean. De priis foel him net ôf mar de namme die him skrikken: Sjoerd. No dat moat mar net tocht Jan, beste jonge fierder mar om de frou in blomke te jaan mei de namme Sjoerd is betizend.
Sa giet Jan op syk nei in selde soad blom, sis mar in broeke fan de Sjoerd. Hij fynt ien dy’t him wol wat like. De namme?  Klik op de foto.

D1
De famylje Heerma hat dit wykein aksje ûndernommen om D1 op de kaart (lês foto) te setten. It rissultaat kinne jim
hjir sjen. Allinne Wytze Lanting stiet er noch wol wat jeugdig op.

Gjin trainen bûten
De F-kes dy ’t dizze wike yn de seal traine, hawwe woansdei gjin trainen bûtendoar.

Dom
De klok giet in oere efterút en noch kom je in oere te let by it stadion om te fertrekken foar in útwedstryd……… Dat moatte hast wol fuotballers fan SC Cambuur wêze (klik hjir).

Harsens derby (600)
Dit is in alderaardichste solo: