Weppers woansdei 19-8

Weppers tiisdei 18-8
17 augustus 2009
Weppers tongersdei 19-8
19 augustus 2009

Uitnodiging jeugdleiders/-trainers

De TC en JC van SDS zijn druk bezig met het treffen van de voorbereidingen voor het nieuwe voetbalseizoen. Dat is nodig ook want de eerste bekerwedstrijden zijn inmiddels al gespeeld en de competitie start over ruim 2 weken op zaterdag 5 september.

Jullie hebben aangegeven om (ook) voor het komende voetbalseizoen een actieve rol te willen gaan vervullen als leider en/of trainer. Daarom nodigen wij jullie uit voor een leiders/trainersvergadering op woensdag 26 augustus om 19.30 uur in het verenigingsgebouw “De Skoalleseize” in Easterein.

De volgende punten zullen aan bod komen:

Kennismaking

Leiders-/trainersgids

Uitreiken teamindelingen

Doornemen competitie indelingen en wedstrijdschema

Scheidsrechters

Uitreiken materiaal

En natuurlijk het beantwoorden van vragen van jullie kant

Voor een soepele start van het nieuwe seizoen is jullie aanwezigheid gewenst.

Tot volgende week!!

Hartelijke groet,

TC/JC SDS

Bij afwezigheid graag even afmelden bij:

Rudy: rudydijkstra@concordia-design.nl

Anco: anco.elgersma@ibs.nl

Programma jûn
Jûn binne der 2 bekerwedstriden yn Easterein:

19-8-2009 19:00 SDS E1 – QVC E1
19-8-2009 19:00 SDS F1 – Oeverzwaluwen F1

Wat ús betreft genôch reden om efkes op ‘e Skoalleseize te sjen.

Ferslach CSL 1 – SDS 1
Wy binne der tige wiis mei dat Siem Sikma altiten de wedstrydferslagen fan SDS 1 skriuwt.
Hjir is alwer it earste ferslach yn it nije seizoen fan de bekerwedstryd fan ôfrûne sneon tsjin CSL 1. Wy hoopje dat der noch in bult moaie ferslagen folgje dit seizoen.

Op de foto
Nochris wize wij op fuotbalplaatsje-aksje en it meitsjen fan de fotos hjoed en moarn:
Omdat de American Base jeugdkeatspartij woensdag 19 augustus in Wommels wordt gespeeld gaan de teams nu op een andere dag op de foto. Het schema ziet er nu als volgt uit. Als je op de foto komt doen we dat in een voetbalbroekje en kousen en voetbalschoenen aan, dus de tijd die hier staat dan moet je al omgekleed zijn.
 
Woensdag 19 augustus
17.00 uur C2
17.20 uur C1
17.40 uur B1
18.00 uur D1
18.20 uur F1 en E1
18.40 uur D3
 
Donderdag 20 augustus
16.30 uur F3 en F4
17.00 uur F2 en E2
17.30 uur E3 en E4
18.00 uur A1
18.20 uur D2
18.40 uur Dames Junioren

SDS 2 wint oefenwedstryd
It twadde hat justerjun mei 8-0 wûn fan Broekster Boys 2. Doelpuntenmakkers wienen Hjalmar (2), Henk (2), Eeltje (2), Gerrit Flisijn en Mark. Om ’t Eeltje yn syn nopkes wie mei syn kop- en frije traap-goal ferwachtsje wy hjoed fan him noch wol in ferslachje….
Hy kin it maile nei info@vv-sds.nl!
Neffens Jaap gie it juster sa:
Rêststân 0-3 (Hjalmar, Mark, Henk)
Einstân 0-8 (Eeltsje, Hjalmar, Henk, Eeltsje en Gerrit)
Eeltsje makke der dus 2, in ferskriklik hurde frijetraap fan 20 meter en in kopbal út in korner wêrby Henk as bliksumôflieder tsjinne..

Oanmeldformulier
It hat wat fuotten yn de ierde hân, mar it oanmeldformulier op de webside wurket wer. Wa ’t lid wurde kin kin dat dus wer fia de webside dwaan.


Tamme flagget
De sealfuotballers fan SDS 1 binne der tige wiis mei dat kommend seizoen Tamme de Boer harren thúswedstriden wer flagje sil.

VI-kwis
De VI hat wer in alderaaardichste kwis op de webside setten. Dit kear giet it oer coaches. Klik hjir om him te meitsjen. De twadde foto is in makkie fansels. Dat moat Marcel Frankena wêze. 

Harsens derby (61)
Dizze onfaller is fan doel in hiel moai doelpunt te meitsjen. Yn it holle hat hy it filmke al hielendal ôfdraait sis mar. Dochs hat hy net hielendal de harsens derby: