Weppers woansdei 17-5

Weppers tiisdei 16-5-2017
16 mei 2017
Weppers tongersdei 18-5-2017
18 mei 2017

SDS ûnder 23 – SDS 2

Alfêst as tarieding op folgend seizoen spilet SDS ûnder de 23 jier tongersdei in oefenwedstryd tsjin SDS 2. De folgende spilers dogge mei by ûnder de 23;
Gert Jan, Wiebe, Teun, Remco, Pieter, Frank, Watze, Yward, Gerwin, Piter, Kees, Johannes, Peter, Timo en Jacob.
Graach 19.40 oere der wêze en 20.00 oere spylje.
Dennis Vinke sil de wedstryd liede.

Wa binne der net?

By ûnder de 23 jier misse der noch wol in pear spilers. Sa sitte Habtamu en Matthijs noch mei ONS JO19 yn de neikompetysje, is Marco Rijpkema oan it wurk en is Lourens blesseard.
By SDS 2 misse der ek in pear. De seleksje is dan ek noch net hielendal rûn.

Seleksje SDS 2

Hjirbij de seleksje SDS 2 foar tongersdei. 19.40 oanwezig : Pieter K, Pieter de v, Hendrik, jentje, Willem, allert, Tjeerd, stephan, ewoud, jort, martijn, bauke, Niels.

Lieders-trainersgearkomst op 7 juny

Beste trainers en leiders,
Op 7 juni aanstaande is de laatste trainers-leiders vergadering van het seizoen. Het programma is iets anders dan we gewend zijn, aangezien VTON de eerste uitleg gaat geven over het werken met de  trainingsapp. Komt dus allen, ook de nieuwe trainers/leiders voor het volgende seizoen zijn hierbij alvast van harte welkom. Klaas en Willem zijn deze avond ook aanwezig om de spullen/kleding in ontvangst te nemen. De koffie staat vanaf 19.00 uur klaar! Kom op tijd, maar als je iets later bent is dat ook geen probleem, want er kan altijd nog iemand bij!
Groet jeugd-, en technische commissie

SDS-slotdei senioaren, sealfuotballers, supporters, junioaren, frijwilligers ensfh.

Op sneon 3 juny slút SDS it seizoen ôf mei in mikstoernoai, barbecue en de Champions-League-finale op it grutte skerm. Fanôf moarn kinne jim jim alfêst opjaan fia de webside.

SDS-League

Moarntejûn meitsje wy de einstân fan de SDS-League bekend. Rekkenje der mar op dat der noch wat ferrassinkjes út de hege hoed komme.

Net op it B-fjild traine!

It is net de bedoeling om op it B-fjild te trainen. It B-fjild is troch de wike foar de keatsers. Der kin traind wurde op it keunstgers of efter de sporthal. Mocht der in wedstryd op it haadfjild wêze dan kin der traind wurde efter de sporthal en mocht it al krap wurde dan kin efentueel ek foar de boksen traind wurde.

Harsens derby (1889)

Dêrom kinne je better net neist de goal waarm drafe……….. Of gewoan better fan de bal ôfbliuwe! (P.s. No docht it filmke it wol.)

Daliks mear!