Weppers woansdei 17-2

Weppers tiisdei 16-2
15 februari 2010
SDS League: Mark pakt wykpriis!
18 februari 2010

SDS 2
SDS 2 traint moarn en tiisdei yn Snits op keunstgers om 18.30. Fourt om 18.00 oere.
Klaas
 
SDS 1
Bij SDS 1 geane se der al in bytsje fan út dat it sneon net troch giet. It programma sjocht der no sa út.
Tongersdei frij  (dus kaarte!)
Freed oefenje tsjin
en yn Emmeloord op keunstgers.
Sneon frij
Seleksje freed
Jaap, Erik, Arjan, Feite, Anne, Feiko, Tsjipke, Mark, Harm, Tsjalling, Skelte en Jelmer eventueel noch oanfuld mei ien of twa Ajunioren.
Oanwêzich 18.25 oere!! Ride om uterlik 18.30 oere.
Groetni
s
Dick
 
Sponserjûn 

De sponsorcommisie en it bestjoer fan SDS binne tige bliid dat der dit jier wer in sponserjûn  komt en wol op tiisdei 23 maart 2010.

Alle sponsers en freonen krije ynkoarten in útnoadiging in de bus mei antwurd slúf .  

Ek no ha we wer in nisgjirrige sprekker útnoadige. 

Groetnis Enne

Sealtrainen A’s
De A’s traine jûn yn de seal fan 21.30 oan ’t 22.30. Graach allegear efkes in eurootsje meinimme.

Sealtrainen SDS 2 en 3
SDS 2 en 3 sille freedtejûn de seal yn. Sy fuotbalje dan fan 19.00 oan ’t 21.00. Hooplik binne der in soad fuotballers sadat der efkes in toernoaitsje plakfine kin. Ek foar harren jild dat eltsenien efkes in eurootsje meinimme moat.

SDS D4M
As it waar meisit dan sille de skoalfamkes fan SDS op sneon 6 maart foar it earst los yn de kompetysje. Wy hawwe lyk harren kompetysjeprogramma mar efkes útsocht. Jim kinne it hjir fine.

SDS League
As alles goed giet dan kinne jim hjir moarntemoarn de nije stân fan de SDS League fine.

Harsens derby (142)
Kenan Koseoglu, alias Rathinho, spilet by de Rotterdamse sealfuotbalkup TPP/SDD, mar fertrekt nei FK Abdish-Atadie út Kirgizië. Spitich dat hy sa fier fuort giet, want de sealfuotballers fan SDS 1 hienen him jûn ek wol goed brûke kinnen tsjin koprinner Trynwâlden VC 1: