Weppers woansdei 15-5

Weppers tiisdei 14-5
13 mei 2013
Weppers tongersdei 16-5
15 mei 2013

Gjin trainen
It trainen fan B1 eehuuuuuuuuhuuhhhhh C1 giet hjoed net troch.
Johan Heerma
P.s. Ik bedoel C1 fansels……..


Fan de ledenadministraasje

Willen de leiders na de laatste wedstrijd alle passen inleveren bij SDS? 

S.v.p. Inleveren in de bestuurskamer bij bestuurslid van dienst. Iedere zaterdag tot 1 juni is er een bestuurslid aanwezig.  

Bedankt,  ledenadministratie SDS


Grut probleem mei de boiler(1)

De boiler is op meardere plakken lek en dit kin net makke wurde.

Der is daliks in nije besteld mar it is de fraach wannear dy levere wurd.

We dogge us best om it sa snel mooglik op te lossen mar witte net seker as it sneon wol wer klear is.

Hâld de kommende dagen de side yn ‘e gaten om te sjen as der wer doucht wurde kin. 

Feike Jorritsma

Skoalleseize


It kin erger……….

Boiler wer hiel

Der kin fanôf no wer (waarm) doucht wurde yn ‘e klaaiboxen.

Feike Jorritsma

Skoalleseize


Programma sneon 18 maaie
It programma fan kommende sneon kinne jim
hjir fine.
SDS 2 en 3 binne al klear en SDS 1 hat sneon syn lêste wedstryd fan it seizoen. Sy spylje tsjin CVVO yn ‘e Lemmer.

Famyljedei
It like sneontemoarn wol in famyljedei efter de bar. Moarns stienen dêr sawol de memmen Elly en Matty as harren dochters Martine en Tineke:


Oan de leden fan SDS 

De lêste tiid komt it (te) faak foar dat de reserve shirts lizzen bliuwe yn it ballehok of yn de kantine.

Dit kin fanselfs net. Lieders en trainers graach hjir oandacht foar!

Shirtsjes kinne jim bringe by Douwe D en Jet, Smidslân 11 Easterein.

Tige tank.

DDR


Wommelser Kampioenskip
Út ûnbetroubere bron hawwe wy fernaam dat kommende tongersdei om 20.00 op it skopfjild yn Wommels de earste edysje fan it WK 2013 wêze sil.

SDS League
Moarn kinne jim hjir de einstân fan de SDS-League fine. Wa soe der mei it earste plak fan troch gean? Hendrik Eringa? Of dochs Bauke Dijkstra?

Harsens derby(1028)
It is net echt de wike fan de keepers.