Weppers woansdei 15-4

Weppers tiisdei 14-4
13 april 2015
Weppers tongersdei 16-4
15 april 2015

Bied ek op 4 à 5 kuub iepenhurd-hout!

Rûnom it B-fjild binne de beamen kapt en de keunstgerskommisje hat dit iepenhurd-hout krigen om te feilen. It giet om sa’n 4 à 5 kuub iepenhurd-hout.
It earste bod wie: €75,-
Letter in bod fan: €100,- (Remco Bervoets)
Mar it heechste bod oan ’t no ta: €125,- (Eddy de Boer)
Jim kinne heger biede fia
info@vv-sds.nl
Kom mar op!
It tsjinnet in goed doel!
De earste dy ’t €250,- bied krijt der fergees 5 SDS-lotten by!
De feiling slút sneon 18 april om 16.00 oere!


Ynhelwedstriden
Justerjûn binne yn de tredde klasse A twa ynhelwedstriden spile. Delfstrahuizen wûn mei 4-1 fan WPB en Workum en NOK begongen en einigen yn de brilstân.

B1 spilet jûn
At jim jûn tafallich yn Grou binne dan is dat in moaie gelegenheid om om 19.00 oere efkes bij it fuotbaljen te sjen.
SDS B1  spilet dêr tsjin GAVC B1.

Fan 7 nei 2
De útslúting fan Pieter Sytsma (A1) fan 7 wedstriden is werombrocht nei 2. Tekst út KNVB berjocht: Uit de verklaringen blijkt dat u de tegenspeler een tik van achteren heeft gegeven in een duel. De tuchtcommissie wijzigt de tenlastelegging naar code 3 (ernstig gemeen spel) en legt een straf op van 2 wedstrijden uitsluiting.
De koach en lieder binne hjir hiel bliid mei mar litte ús witte dat at hij it wer docht hij fan ús “in tik fan efteren krijt”

Per 20!
Juster melden wy al dat it dizze wike liket of wurde de lotten allinnich mar per 20 ferkocht. Earst sneon al de mannen fan Walta en Slop út de Súdhoeke, jajuster Sjirk en Douwe-Jan Vellinga, Marrit en Niels Hiemstra en juster Gerrit en Grytzen Gaastra en Martijn Hoogerwerf en Jasper en Tiemen Bergmans. Justerjûn kamen dêr Wierd en Jorrit Hofstra noch by. Superdepuper! Ús komplimenten!

Help
In needgjalp fanút de Skoalleseize. Sjoch
hjir:

Programma
It programma foar kommende sneon sjocht der
sa út.

Harsens derby (1479)
Ronaldinho is hast like âld as beide wepmasters tegeare mar kin noch alderaardichst fuotbalje; “toet toet”!