Weppers woansdei 15-11-2023

SDS-League: ‘Noppert United’ pakt de wykpriis!
14 november 2023
SDS 1- Oeverzwaluwen 1 yn byld
15 november 2023

Oefenwedstriid SDS 1

SDS 1 hat justerjûn oefene tsjin 4de klasser Oeverzwaluwen 1.
It wie in moaie iepen wedstriid en je soene wolle dat it sneons sa wie.
De ploegen joegen beide romte wei  en dat die it sjen nei dizze wedstriid goed.
Yn de earste helte kopte Remco Hylkema  SDS 1 nei de 1-0 foarsprong.
Lang duorre de foarsprong net want Oeverzwaluwen makke de 1-1.
Noch foar de tee skoarde Lourens van der Pol nei in lange foarset de 2-1 binnen bij de twadde peal.
Yn de twadde helte makket Oeverzwaluwen  de 2-2 mei in skot fan fierôf  dêr’t doelman Jelte Spoelstra net bij koe.
Yn de earste helte keepte Jeffrey van der Werf.
Niels Hiemstra spile hast de hiele wedstriid op links en/of rjochtsefter en ek Jelmer Brouwer die hast de hiele wedstriid mei.
Skiedsrjochter wie Friso Albada en hij die dat prima.

SDS 2 seal g.n.t.

Jûn om 21.00 oere yn de Greidhoeke soe de wedstriid SDS 2 – Workum 2 wêze. Dat is de nûmer 5 tsjin de nîûmer 12.
Dy wedstriid soe garant stean foar in soad doelpunten.
Yn 5 wedstriden makke Workum 2  der 38 doelpuynten en krige SDS 2 der 57 tsjin.
Spitich genôch kin SDS net genôch spilers op papier krije en giet de wedstriid net troch.

Efkes Balje

Je heare it de trainer faak sizzen at in spiler it net hielendal wier makket yn de wedstriid neidat hij earder faak wiksel wie.
“Ik sjoch geweldige dingen op de training en koe net mear om him hinne”.
Der wie juster gjin skout of technysk direkteur  bij it Efkes Baljen, oars soe it der sneon samar oars útsjen kinne bij de basisalve fan……
In bliksemstart fan de Oranjehesjes, mar it omgean mei in 4-0 foarsprong is in mentaal dinkje.
Dat hiene se net ûnder de knibbel. Sij dy’t efter stiene knokten harren werom yn de wedstriid.
Neidat se earst peal, latte, peal rekken trille it net 4 kear efterelkoar.
Dêrnei meast in doelpuntsje efter mar mei prachtige doelpunten fan beide kanten wie it smullen foar de leafhawwers.
Dy leafhawwers (8) stiene yn it fjild. Der kinne op moandeitejûn om 19.30 oere noch wol in pear bij.
Mei in 12-12 stân koe de earste partij ôfsletten wurde.
Gjin ferliezers, allinne mar winners.
De ôfslutende partij wie foar de oarnje hesjes.
It wie wer in genot om Efkes te Baljen.
Sûnder hes: Minne, Pieter, Klaas en Folkert Rients
Oranje: Wouter, Sipke, Frank en Aant

Tongersdeitejûn kantinejûn

Moarntejûn is nei it trainen de kantine wer iepen. Marco Hoekstra sil elkenien foarsjen fan in hapke en in snapke.

Freedtejûn Sinterklazejûn by SDS VR.1 7×7

De froulju fan SDS Vr.1 7×7 spylje freed yn Easterein. Sy binne fan doel om der in alderaardichste Sinterklazejûn fan te meitsjen. Mei pakjes en al. Wy binne benijd.

TPO

Yn de kategory bijsûndere ôfkoartingen komme wij dizze tsjin fan de fuotbalklup yn Moerdijk

Harsens derby (2204)

Knap meand……..