Weppers woansdei 15-1-2020

Weppers moandei 13-1-2020
13 januari 2020
Weppers freed 17-1-2020
17 januari 2020

Tryntsje Bouma nije skriuwster SDS-bestjoer

Wy binne der tige wiis mei dat Tryntsje Bouma ús nije skriuwster wurde wol yn it SDS-bestjoer. Jim kinne Tryntsje fansels as âld-spylster by de SDS-froulju, as supporter fan de SDS-froulju en sy skriuwt al jierren foar de Treffer.

SDS seal

Jûn meie se wer los, SDS 1 seal. Sij binne te sjen yn de striid tsjin ZVF 1 en dy komme út Frjentsjer. It begjint dêr 20.30 oere

SDS 1 hat oefene

Justerjûn wie de oefenwedstriid fan tredde klasser SDS tsjin twadde klasser Nijland. It waard 0-1 troch in doelpunt yn de twadde helte. SDS spile yn de beide helten mei in frijwol ferskillend team. Dennis Vinke fluite en de hurde wyn wie der ek

Jo 17 toernooi


Kommende freed in tige nijsgjirrich JO17 toernoai mei wat oare klups út de Greidhoeke

Ien minder

It Vr.1 team fan SDS hat ien minder yn de kompetysje. It ûnderoansteande DTD-Stiens VR3 hat har weromlutsen.

Harsens derby (2200)

Noflike kounter!