Weppers woansdei 14-10

Weppers tiisdei 13-10
11 oktober 2009
Weppers tongersdei 15-10
14 oktober 2009

LET OP!
SDS 3 traint op donderdag om 19.00 uur. Niks nieuws. Omdat er een nogal drukke veldbezetting is op deze avond willen wij ook daadwerkelijk om 19.00 uur los. Dit houdt in dat je dan de warming up dan al gedaan hebt en dat we dus 10 voor 7 op het veld moeten staan!! 
Jan Stenekes


Sealfuotbal
SDS 1 mei jûn nei Ljouwert om om 21.00 te fuotbaljen tsjin Blauw-Wit ’34 1. Jaap Toering spilet dus in thúswedstryd.

Eredivisie Live
Vanaf heden in de kantine van de Skoalleseize: Eredivisie Live op de tv.
Uiteraard alleen te bewonderen tijdens de gebruikelijke openingstijden.
Kanalen 421 t/m 424.
Groetnis,
Fedde Wiersma

Skorst
At jim Jort Strikwerda (A1) sneon lâns de line tsjinkomme en net yn it fjild dan hat dat in reden: hij is foar ien wedstryd skorst.

Meinte-Sixmatoernoai
Zaterdag  24 oktober a.s is het Meinte-Sixmatoernooi. Het
is van 9:00 tot 13:00. Het is voor D-, E- en F-pupillen. Graag doorgeven wie meedoet en uit welk team hij komt i.v.m indeling teams. Het is een 4 tegen 4 toernooi.

Doorgeven kan bij bouke.bouma@home.nl. Opgeven voor 17 oktober!!!

Ook scheidrechters die willen fluiten die kunnen zich opgeven via dit emailadres.
Graag zo spoedig mogelijk!
groet JC
 

Sportspotsje

Yn de Ljouwerter Krante stie moandei yn it koart wat de spilers fan SDS 5 meimeitsje.  De kwaliteit fan de krante is better as dizze skan.

Noch slimmer
Dat SDS 5 hieltyd net trochgiet is foar de ploech hiel ferfelend. Foar Marco Hoekstra is it hielendal slim. Hij moat sa no en dan wurkje en krekt dy twa sneonen dat hij wurkje moast, gie it wol troch.

Teamlink

Bij SDS 5 binne de lieders dwaande om de teamlink bij Amstel.nl yn te rjochtsjen. In hiel aardich middel om fluch meielkoar te kommunisearen. Dus at alle SDS 5 spilers efkes in mailtsje stjoere wolle nei
sds-nijs@home.nl dan kinne de email adressen ynfierd wurde.
Mei de link kinne je hiel maklik it programma en de stân sjen fan je eigen kompetysje.
P.s. En sjen as it ôflast wurdt fansels…….

Marco van Basten jr?
Dizze goal die ús wol wat tinken oan de goal fan Marco van Basten op it EK fan 1988: