Weppers woansdei 13-2

Weppers tiisdei 12-2
11 februari 2008
Weppers tongersdei 14-2
14 februari 2008

SDS League
Doch ek mei oan de SDS League!
Sjoch
hjir foar de nije list.
Jim nije teams moatte ynlevere wurde foar sneon 16 febrewaris om 19.00! Dat is oer 3 dagen al.
Mail jim nije teams nei
SDSLeague@vv-sds.nl of lever je team yn by Roel Sybesma of Willem Wijnia.

SDS 3 oefent
Kommende tongersdei spilet SDS 3 in oefenwedstryd yn Koudum tsjin Oeverzwaluwen 2. (Dy wurde traind troch Klaas Okkema)
De folgende spilers meie mei.

Remco Piek
Jeroen Wagenaar
Ronny Wagenaar
Anco Elgersma
Jan Stenekes
Bauke Dijkstra
Jentje Jorritsma
Sjoerd van Beem
Steffen Bruinsma
Wichard Deinum
Jelte de Boer
Arjen van Putten
Ralph Wariman
Sybren Wesselius
Gerrit Flisijn
Vertrek om 19.00 uur uiterlijk!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Aanvang wedstrijd 20.00 uur

Futsal
SDS 1 hat jûn in swiere dobber. Sy moatte út nei FFS(Jeffrey Talan c.s.) en misse yn elts gefal Jan-Simon(wintersport), Harm(bytsje lêest fan de rêch), Robert(wurkje) en Skelte(finger yn it ferbân). Jaap sil jûn keepe.

Nije Treffer
De nije Treffer stiet der wer oan te kommen. Hawwe jim noch wat, mail it dan nei
DeTreffer@vv-sds.nl!

Kom op!
Ús man út Brabân, Chris Resing, liket it it beste dat SDS 1 sneon mar fêst de perioadetitel pakt tsjin Trynwâldster Boys: 
Ha SDSman!
Nu op voor de tweede periodetitel!
Winnen is noodzaak daar de Broek link is, laat het niet aankomen op de zaterdag op de Kleine Laan!
Succes
Groeten aan allen, zeker ook aan de sympathieke trainer Frankena
Chris

Opmerklik
In opmerklike útslach ôfrûne sneon by SDS 4 – WPB as wy de KNVB-side leauwe meie. It waard 1-0, mar neffens de KNVB-side waarden de Snitsers flink ôfdrûge mei…..18-0(klik
hjir).
Ek de KNVB meiwurkers sjoche eltse dei op de side fan SDS se ha dan drekt de flater fan SDS5 WPB4 ferbetere. troch die 8 der wei te heljen.
Enne Jehannes

Op kantoor
By Meinte Wesselius op kantoor is der in kollega dy ’t knap fuotbalje kin…….