Weppers woansdei 11-3

Weppers tiisdei 10-3
9 maart 2009
SDS League: "Keessie Kwakman" pakt wykpriis!
11 maart 2009

Nije lieder

Wesley Hoitinga is terug op het wit-zwarte nest van SDS: als coach / wedstrijdbegeleider van C2.
Tot aan de winterstop was deze functie in handen van Frank Turksma en zoals afgesproken zouden ouders het na de winterstop bij toerbeurt doen.
Niet echt ideaal, een meer structurele invulling was gewenst. Wesley is bereid gevonden om in elk geval als vaste begeleider het seizoen van C2 vol te maken, waardoor er meer continuïteit in de begeleiding is. Hij is jarenlang een vaste waarde voor SDS geweest en wil zijn voetbalervaring nu graag aan de jeugd overbrengen.
SDS is blij en ook de eerste geluiden uit het ‘C2 – kamp’ zijn positief
Welcome back and good luck!
Ab Scheepvaart

Thús
Tinus Hoekstra is dit wykein wer thúskommen út it sikenhûs. Hij moat noch wol aardich oansterkje. Mar it is moai dat hij de lûden fan de Skoalleseize wer heare kin yn de keamer.

LP mei

SDS 5 moat sneon let fuotbalje (16.15 oere). De neisit wurdt dan wol wat koart. Om dat iets te ferlingen komme alle SDS 5 spilers sneon mein in LP nei it fjild en sij sille yn de tredde helte yn it ierappelhok te Easterein plaatsjesdraaie en âlde ferhalen ophelle dy’t bij dy muzyk heart. Wij binne benijd nei de platen dy’t draaid wurde.

In bus

Sneon moat SDS 1 nei LTC yn Assen. Der riidt in bus. Wa’t mei wol kin kontakt opnimme mei
Enne Bruinsma.
Der binne ynmiddels al ? oanmeldingen.

Op besite
De regiokoach fan de KNVB komt op moandag 16 maart om 20.00 uur bij SDS op besite. Hij is troch de TC – jeugd utnoege; de JC is ek welkom, lykas (in delegaasje fan) it bestjoer.

Foar de A- en B-junioaren
Woansdei 11 maart 2009
A-junioaren – GJIN TRAINEN
B-junioaren – WOL TRAINEN

Foar de A-junioaren
Tongersdei 12 maart 2009 – Oefenwedstriid

20.00:  Oosterlittens A1 – SDS A1, 19.00 oere fuort ut Easterein.

A-junioaren en B-junioaren (Ayanle, Kristian, Martin, Stefan)

Wa net kin, efkes skilje mei Klaas.

De lieder (Klaas) en grinsrjochter (Tamme) fan A1 kinne net mei dizze jûn.

Wa wol Lody by dizze oefenwedstriid efkes assistearre as lieder/grinsrjochter?

En wa fan de âlders wol efkes bringe en helje?

Graach efkes kontakt opnimme mei Klaas Pompstra (0515-331789)

Dreech?

De mannen fan SDS 5 klaaiden sneon dat sy it sa dreech hienen tsjin de jonge hûnen fan Bitgum. Hjir in foto fan de earste helte. Dy jonge hûnen leinen doe seker noch yn harren mand?????……….

Frije traap
Wy soenen dizze wike wat aardige korners sjen litte mar komme hieltiten oare aardige dinkjes tsjin. Wy fûnen dizze frije traap ek wol aardich: